Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17