PLAN JAVNIH NABAVKI USLUGA, ROBA I RADOVA ZA 2019. GODINU