Pretraga

Ukupno 27799
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1918,00 1918,00 DSC doo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Uredski potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 121,33 121,33 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Uredski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 129,64 129,64 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za noge i čistača prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1478,35 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni stomatološki materijal 2018 g Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 19.11.2018 233714,54 30.01.2019 233714,54 233714,54 Krajinagroup za lot 1,2,3,4,6 i lot 7 a Sanitari Dental za lot 5
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za mart 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 1579,00 1579,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU OŠ "Deseta osnovna škola" IV Izmjena plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 18.12.2018
JU Šumarski fakultet usluge zračnog prevoza 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 22.11.2018 PONIŠTEN POSTUPAK
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj-Ugovaranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 9769,50 9769,50 LIGO ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 9769,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1086,43 1086,43 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluga objavljivanja javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019 godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 672,75
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 1086,43
JU Šumarski fakultet usluge dostavljanja pripremljene hrane ( Catering) 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 06.04.2018 5265,00 25.05.2018 5265,00 Dipsa d.o.o Sarajevo 4201624220005
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 5084,94 5084,94 BESSR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 5084,94
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" IV IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI Plan nabavki 24.12.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz članova Vijeća učenika na Bjelašnicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2019 350,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 11.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
Fond KS za izgradnju stanova Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2019 6996,60 SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo, 4200547270006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge isporuke Službenih novina u elektronskom oblikuz a potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.01.2019 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6969,99 6969,99 KAMER COMMERCE DOO 4200086440001
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 6969,99
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja aparata ESWL DELTA II Dornier Medtech za potrebe Klinike za urologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2019 24570,00 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo - 4201627240007
Općinski sud u Sarajevu Nabava skener dupleks Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 4444,83 4444,83 BBS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova - hidraulična pumpa za ARTIS Zee Floor aparat proizvođača SIEMENS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2019 56160,00 26.02.2019 56160,00 SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo - 4202082010005
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa - FEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 275,00 275,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga štampanja kartica za parking Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 112,00 112,00 OR atelje "DUGA" Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOST.USLUGE RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1336,00 1336,00 MRKULIĆ COMPANY 4200673570040
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2018 760500,00 26.02.2019 760500,00 MEDIT d.o.o. Sarajevo -4201342080006
JU OŠ "Nafija Sarajlić" PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 Plan nabavki 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOSTITELJSKE USLUGE2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Nabavka sportskih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1733,00 1733,00 Eurobicco d.o.o.
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Prevoz djece sa rubnih područja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 13931,75 13931,75 Centrotrans
JU Muzej Sarajeva Konstruktivni elaborat materijala za sanaciju zida oko MUZEJA JEVREJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 1200,00 31.08.2018 1200,00 1200,00 e-design d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201275030007
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL RN3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 226,50 226,50 MITHAT DOO 4200360520009
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za razvod internet mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 98,20 98,20 "Peny plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Ugovor o građenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1400,00 1400,00 Eling-S d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 21469,50 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 639,00 639,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Izmjene i dopune plana JN 2018 Plan nabavki 05.11.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.02.2019 586,00 586,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2018 4797,00 ADRIALINE doo, Banja Luka, 4403262430008
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Dom zdravlja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 1872,00 1872,00 Dom zdravlja KS
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 8178,30 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.12.2018 20884,50 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 21060,00 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 1957,41 1957,41 Unilab doo
Ukupno po stranici 1.080.773,15 1.226.878,49 295.519,24