Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Arhitektonski fakultet LOT 2 Nabavka usluga autobuskog prevoza za potrebe terenske nastave. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2017 3,98 18.05.2017 8000,46 Centrotrans eurolines dd Sarajevo
JU Arhitektonski fakultet LOT 1 Posredovanja u kupovini avio karata za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2017 19,83 18.05.2017 11700,00 Centrotrans eurolines dd Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 3588,40 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
KJP ZOI 84 Nabavka potrebnih dijelova za adaptaciju hidrantske mreže u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 2183,22 2183,22 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kolektivno osiguranje radnika SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1260,00 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije pošte - april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 6276,20 6276,20 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Obavezno i kasko osiguranje službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 3196,98 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka senzora za kapnograf proizvođača Smith-Medical - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 1322,10 1322,10 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka senzora za kapnograf proizvođača Smith-Medical Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2017 1322,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri sa izmjenjivačem vlage i topline - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 6914,70 6914,70 "MEDI FREY" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri sa izmjenjivačem vlage i topline Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2017 6914,70
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga - registracija službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1238,27 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200326930184
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje ergometrijskog sistema Cosmos Mercuri- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 1491,75 1491,75 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje ergometrijskog sistema Cosmos Mercuri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2017 1491,75
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Rampa za školski parking Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 2106,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Kompjuterski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 1493,43
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017 936,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKE VATROSISTEMA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 2807,61
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća materijal za održavanje objekta i opreme škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2017 5000,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća materijal za čišćenje škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2017 6000,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća nabavka kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 6000,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Plan nabavki SŠC Vogošća Plan nabavki 16.03.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2 ambulanta vozila tipa kadiomobil reanimobil Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2017 512000,00
JU OŠ Stari Ilijaš Dostavljanje hrane -užina učenicima u produženom boravku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TONERA I KETRIDŽA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2798,01 2798,01 IMTEC doo 4200918780002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - grijanja - april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 3676,32 3676,32 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, Prve izmjene i dopune Plan nabavki 20.04.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 5712,99 5712,99 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci i isporuci 5 laptopa za projekat Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.03.2017 7370,36 7370,36 Roberts Plus d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Edukacija zaposlenika u 2017 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zastave BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 80,00 80,00 PISMOLIK d.o.o. SARAJEVI IDBR. 42007267900004
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka materijala ( obrasci i papir, kanc. mat., kom.mat., mat. za prvu pomoc) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 5897,20 17.03.2017 5897,21 FRANEX-TRADE D.O.O.4200024170008 NOVO SARAJEVO
JU Peta gimnazija USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 2400,00 2400,00 IMZIT COMERC D.O.O. SARAJEVO ID BROJ:4200246740074
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka materijala za higijenu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 3899,00 17.03.2017 3899,03 FRANEX-TRADE D.O.O.4200024170008 NOVO SARAJEVO
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2017 2400,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Odluka izbor ponuđača za nabavku 5 laptopa projekaz Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2017 7370,36
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka osnovnih sredstava za kabinet praktične nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 5990,40 17.03.2017 5906,16 DOMOD D.O.O. SARAJEVO 4201952400002
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluga čišćenja peći i dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 1390,00 1390,00 EKODIMNJAČAR
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 1549,08 25.02.2017 1549,08 1549,08 MRKULIĆ COMPANY D.O.O. 4200673570007 ILIDŽA
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge koktel posluženja/catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 1000,35 15.02.2017 1000,35 1000,00 NERRO D.O.O. 4201254460001 SARAJEVO CENTAR
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2017 1050,00 1050,00 Deratizer d.o.o
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2017 1500,00 1500,00 OSLOBOĐENJE D.O.O.
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2017 1500,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku -Štampanje promotivnog materijala za za konferencije, seminare i materijale za sjednice organa SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2017 13858,65 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru ponuđača za štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 13858,65
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 2820,00 2820,00 Sarajevo osiguranje dd
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga štampanja i isporuka knjiga 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2017 14561,82 14561,82 Štamparija Fojnica dd Fojnica
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga štampanja i isporuka knjiga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2017 14561,82
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Obezbjeđenje nabavke usluge objave smrtovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS SARAJEVO, IDBR. 4200934630002
Ukupno po stranici 604.122,26 122.686,06 64.140,55