Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge hotelskog smjestaja LOT2 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 14.07.2017 22000,00 HTD Hotel Grand d.o.o. Sarajevo 4200354120007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak jn usluge hotelskog smjestaja gostiju J.U.MES LOT2 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.05.2017 22000,00
JU Peta gimnazija NABAVKA OPREME ZA KABINET FIZIKE - PETA GIMNAZIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 6257,16 03.07.2017 6257,16 6257,16 TRISAR-INN D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200324560002
JU Peta gimnazija USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA PETA GIMNAZIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 1715,00 10.07.2017 1715,00 1715,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO, ID BROJ:4200298890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge preuz.i izrade elektronskog pisma, te ptijema prijenosa i dostave pismonosnih pošiljaka-računa-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2017 249600,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge preuz.i izrade elektronskog pisma, te ptijema prijenosa i dostave pismonosnih pošiljaka-računa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2017 249600,00
JU Peta gimnazija NABAVKA MAT. ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2017 320,83 02.08.2017 3000,00 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 1585,06 1585,06 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2017 175500,00 BBM VARE d.o.o. Vareš
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Hemikalije za zatvoreni sistem - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2017 1754,67 1754,67 Diamedic doo Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ispravka obavještenja o nabavci 285-1-3-51-8-76-17 Pokretanje i tok postupka
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe Kantonlanog tužilaštva Kantona Sarfajevo - externi hard disk 1TB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 139,01 139,01 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Ilijaš, 4200918780002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - externi HDD 1TB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 139,01 139,01 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Ilijaš, 4200918780002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije Službenih novina za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - II rata 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.07.2017 500,00 500,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kompresora za rashladne uređaje-frižidere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 882,80 882,80 Servis Jelić d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka unutrašnjih guma za electrocar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 45,20 45,20 Sava Trgovina
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - InfoDom d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.08.2017 6669,00
KJP ZOI 84 Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 5967,00 5967,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2017 10,00 10,00 MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 4200666010004
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog i potrošnog materijala ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2017 3332,00 3332,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka lijekova povoljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2017 2628,95 2628,95 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o pružanju usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 3150,00 3510,00 Unioninvestplastika d.d Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2017 3510,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni postupak 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2017 35098,83 35098,83 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Ilijaš, 4200918780002
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
KJP ZOI 84 Nabavka sigurnosnog ventila za amonijak ulaz ½ ‘’- izlaz 1’’, navojni opružni ventil PN40 baždaren na 14 bar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 1602,90 1602,90 Kota d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge periodidnih ljekarskih pregleda uposlenih Kliniikog centra Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.02.2017 64000,00 64000,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge odr2avanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Maquet Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 15.02.2017 35100,00 35100,00 PROMA d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 6068,79 6068,79 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju GSM komunikatora (alarmni sistem za humanu klopku za medvjede) Pokretanje i tok postupka 04.08.2017 3097,93
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU AUTO-DIJELOVA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 34940,29 34940,29 Sinhron d.o.o. Sarajevo 4200012080003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge štampanja za potrebe J.U.MES Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 9466,64 OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge štampanja za potrebe J.U.MES Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2017 9466,64
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2017.godina JU Historijski arhiv Sarajevo Plan nabavki 22.02.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju molersko - farbarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 3135,60 4500,00 BEŠIĆ SPEKTAR d.o.o Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki 2017 godina Plan nabavki 28.06.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka molersko-farbarskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2017 3135,60
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 5621,85 5621,85 SES d.o.o Sarajevo ID 4201026910005
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 5621,85
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Anestezija-Aespire-Senzor-protoka 02-2-1-237-1/17 Plan nabavki 26.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) BAS 1002 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 141960,00 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo,4200999090005
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Fresenius Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 24.02.2017 110000,00 110000,00 ELEKTRO-NIERE d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluga održavanja vatrogasne opreme i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 943,02 3000,00 Granulo-RE d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i ugradnja hidraulidne lift-platforme za prevoz pacijenta sa pratiocem- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.02.2017 24.02.2017 24511,50 24511,50 DVG-ALM COMPANY Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka arhivskih kutija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2017 7,35 5000,00 Kabas d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 311.394,01 950.662,63 357.910,02