Pretraga

Ukupno 22906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Nabavka klime sa ugradnjom - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 6840,00 28.05.2018 6840,00 6840,00 Sarajklima d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Povezivanje telefonskih centrala na zti lokacije preko IP telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 06.11.2018 8143,20
JU Djeca Sarajeva Nabavka stroja za čišćenje odvoda - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 3004,38 29.05.2018 3004,38 3004,38 Vokel d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 07.11.2018 171990,00
JU Djeca Sarajeva Usluge odvoza kabastog otpada - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1132,56 24.05.2018 1132,56 1132,56 KJKP Rad
JU Djeca Sarajeva Usluge DSL pristupa internetu - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 7013,90 28.05.2018 7013,90 7013,90 BH Telecom d.d.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja opreme za gašenje požara - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 3316,60 01.06.2018 3316,60 3316,60 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja sistema za gašenje požara - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 3320,46 01.06.2018 3320,46 3320,46 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Izrada predmjera za sanaciju dvorišta vrtića Labudovi - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 2047,50 24.05.2018 2047,50 2047,50 idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja video-nadzornog sistema - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2059,20 31.07.2018 2059,20 2059,20 Gama AA
JU Djeca Sarajeva Nabavka audio vizuelne opreme - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 6971,72 28.05.2018 6971,72 6971,72 Domod d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka kompjuterske opreme - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 6031,98 23.05.2018 6031,98 6031,98 Imtec d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka ljetnih uniformi za uposlenike - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 6990,75 15.05.2018 6990,75 6990,75 Uslužnost d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge izrade glavnog projekta za sanaciju krovne konstrukcije vrtića Višnjik - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1989,00 11.05.2018 1989,00 1989,00 Ipsa institut
JU Djeca Sarajeva Usluge košenja dvorišta vrtića - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 7018,60 20.04.2018 7018,60 7018,60 KJKP Park
JU Djeca Sarajeva Programiranje za pravnu službu - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 6594,12 20.04.2018 6594,12 6594,12 Ocean d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge programiranja paketa Softwer materijalno - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 2808,00 02.07.2018 2808,00 2808,00 Greenfield d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge obuke kadra - Sanitarni minimum - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 7000,00 03.04.2018 7000,00 7000,00 Zavod za javno zdravstvo KS
JU Djeca Sarajeva Sanacija stepenica u vrtiću Slavuj - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 6998,94 27.03.2018 6998,94 6998,94 Samos d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka materijala za održavanje vatrodojavne opreme - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 2625,57 30.03.2018 2625,57 2625,57 Vatrosistemi d.o.o.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2018 350,30
JU Djeca Sarajeva Nabavka i održavanje elektro-instalacija - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 5683,46 28.02.2018 5683,46 5683,46 Sarajevo Stan
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe Ureda za odnose s javnošću/PR Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka priručnika za turski jezik - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2018 1569,98 15.02.2018 1569,98 1569,98 IK Vrijeme
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge strune literature 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 375,29
JU Djeca Sarajeva Usluge registracije vozila - 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.01.2018 1970,47 29.01.2018 1970,47 1970,47 AC Quattro
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge strucne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 40,00
JU Djeca Sarajeva Usluge obaveznog osiguranja vozila - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 2125,89 01.02.2018 2125,89 2125,89 Quattro Asaistance
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe - analogni lokali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2018 140,00
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja alarmnog sistema - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2018 2246,40 18.01.2018 2246,40 2246,20 Agencija Securitas
JU Djeca Sarajeva Usluge obavjljivanja u dnevnoj štampi - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018 6913,53 12.01.2018 6913,53 6913,53 Oslobodjenje servisi
JU Djeca Sarajeva Usluge izvodjenja nadzora nad zamjenom i ugradnjom stolarije - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2018 1745,95 18.01.2018 1745,95 1745,95 idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge pročepljenja kanalizacionih odvoda - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018 1676,84 12.01.2018 1676,84 1676,84 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Proslava maturske večeri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 510,00 510,00 "Relax company" d.o.o. Vogošća
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za juni 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 1791,00 1791,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za juli 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2017 136,00 136,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kolektivno osiguranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 126,00 126,00 "Sarajevoosiguranje" d.d. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 181,58 181,58 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Usluge sanitarnog i sistematskog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.11.2018 10878,91 JUKS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU, ul. Patriotske lige br. 36, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga sanitarnog i sistematskog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.10.2018 10878,91
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2018 586,00 586,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 982,54 982,54 PENNY PLUS DOO SARAJEVO, Vogošća, 4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka pametne table u MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 4497,60 4497,60 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabaka pametne table MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2018 4497,60
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor PENNY PLUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 6000,00 PENNY PLUS d.o.o Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. ŠU Srednje, VŠP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjeli 3 i 7 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 3.740 m3 - 2676/17 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.01.2018 118088,68 118088,68 Špic Petrol d.o.o. Pale
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Srednje, VŠP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjeli 3 i 7 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 3.740 m3 - 2676/17 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.10.2017 118088,68
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor Centrotrans Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1462,50 1462,50 Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. ŠU Trnovo, ŠGP trnovsko, GJ Gornja rakitnica, odjel 26 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, animalna vuča-direktno, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.749 m3 - 2676/17 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.01.2018 52143,68 52143,68 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
Ukupno po stranici 422.199,78 305.080,29 288.201,18