Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2019
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava 2019 KŠC OPĆA - REALNA GIMNAZIJA Plan nabavki 16.04.2019
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava 2019 KŠC SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA Plan nabavki 07.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ovjere godišnjeg obračuna za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.02.2019 90,00 90,00 Finansijsko-informatička agencija, Sarajevo ID 4202153990006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC papuča - 100 pari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 468,00 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termostabilne torbe - rucni frizider 19l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 143,91 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu CIP I ISBN za monografiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo ID: 4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 444,60 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke gasa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.07.2007 43290,00 24827,59 KJKP sarajevogas d.o.o., Sarajevo ID 4200158020002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke el. energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.10.2011 22045,00 7842,91 JP Elektroprivreda bih d.d., sarajevo ID 4200225150005
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke vode i usluge kanalizacije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.04.2014 3088,80 1076,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Sarajevo ID 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge telekomunikacija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2007 3627,00 1269,25 BH Telecom Sarajevo dd, ID 4200211100021
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge:pružanje usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 421,20 Sanacija 3D d.o.o
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1400,00 Imtec d.o.o Sarajevo-PJ Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:materijal za tekuće održavanje objekta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 2000,00 Lišćevica-promet d.o.o Ilijaš
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 4680,00 4680,00 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 767,07 767,07 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2191,41 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije o deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 905,58 Eko - Tim d.o.o. Sarajevo 4201793500009
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 11347,97 10.04.2019 11347,97 11347,97 BN PRO
Fond KS za izgradnju stanova Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2019 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 6961,50 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 08.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi PONIŠTENJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 08.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Pokretni sto za prevoz pacijenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1064,70 1064,70 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
KJP ZOI 84 Nabavke usluga zamjene optičkog kabla na četverosjednoj žičari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.05.2019 11700,00 11700,00 UMEL-DALEKOVODMONTAŽA d.o.o.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka Ugovaranje i realizacija 12.04.2019 170,00 170,00 REC d.o.o. Sarajevo ID 4200545220001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke klima komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1105,65 1105,65 Elektrofreon d.o.o Kakanj 428666870000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka merdevina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 79,90 79,90 Robot General Trading co d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 99351,72 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA, 4400304760004, Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
JU Šumarski fakultet usluge zračnog prevoza 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 3017,00
JU Šumarski fakultet Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 PONIŠTEN POSTUPAK
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 - druga dopuna Plan nabavki
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 - prva dopuna Plan nabavki 28.03.2019
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 Plan nabavki 28.02.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 348,18 348,18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 125,00 125,00 SOR "Maja" Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Stolarija i materijali za stolariju - 420/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2019 6731,98 Senigor d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge ispitivanja nafte, naftnih derivata i ulja - 201/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 2925,00 Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge varenja, održavanja žaga i oštrenje profilisanih noževa - 3250/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1608,75 Halebić d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Usluge transporta nasipnog materijala - 458/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 23634,00 AME d.o.o. Breza
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima III 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 81,00 81,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS Ugovaranje i realizacija
Fond KS za izgradnju stanova Izrada ažurne geodetske situacije (objekat B1-B naselje Rosulje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 351,00 351,00 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 08.05.2019
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-04/1-14-8856/19 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2019 08.05.2019
JU Srednja zubotehnička škola Higijena 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 515,20 515,20 Penny Plus
Ukupno po stranici 14.364,97 253.744,12 67.442,37