Pretraga

Ukupno 18510
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tekstilnog materijala prema potrebama Službe vešeraj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 23400,00 MGBH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 2269,80 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 11265,93 SINHRON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2018 19240,65 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 11700,00 SERVICE MAXX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2018 11700,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 27.07.2018 33087,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 7020,00 UNIVERSYS doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 12915,51 AlCu doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 13338,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 5265,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 5265,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 16422,12 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 16422,12
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 35100,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala-- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 117000,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 234000,00 UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića -- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 104672,88 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića - Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 104672,88
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 58771,44 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 58771,44
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za regulaciono mjerne setove Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.05.2017 681157,00 681157,00 Unis Fagas
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Utikaču, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018 39781,54
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i održavanju MRU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2017 29484,00 29484,00 EL-TE3
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion kiper 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 26.07.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- računarska oprema (Eksterni Hard disk od 8TB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 679,00 679,00 UNI-EXPERT doo, Sarajevo, ID: 4245018500008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke roba putem direktnog sporazuma- baner Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2018 168,48 168,48 SAMS doo, Sarajevo, ID: 4200111220003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga izrade nove web stranice, arhiviranje, mjesečno održavanje web stranice, putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2018 1450,00 VIBESOFT,Sarajevo, Centar; ID: 4303064140008
Služba protokola Ugostiteljske usluge radni rucak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 336,06 336,06 UR REstoran "KIBE" I.D. 4300774400000
Služba za skupštinske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 19.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka - Foto i video dokumentacija MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma MS - City group Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2018 5121,09
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usuga pranja i hemijskog čišćenja za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 1000,00 Bosnia hoteli irestorani, Sarajevo, ID broj: 4200425240009
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - MAPE ZA DIPLOME - 26. 07. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2018 32760,00 32760,00 GRAFIČAR d.o.o. Plješevička 2 D, 77204 Bihać ID: 4263008270002
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 35685,00 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS doo Sarjaevo ID 4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - PAPIR I ŠTAMPANJE OBRAZACA ORIGINALA I KOPIJA DIPLOMA- 26. 07. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2018 23400,00 23400,00 GRAFIČAR d.o.o. Plješevička 2 D, 77204 Bihać ID: 4263008270002
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2018 35992,81 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200003250001
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterski i kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2017 401,93
JU Prirodno-matematički fakultet Propan butan Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.09.2017 56,49
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 30,24
JU Prirodno-matematički fakultet Čestitke 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 58,50
JU Prirodno-matematički fakultet Servis klima uređaja 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 70,20
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 253,12
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijski materijal 4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 611,91
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijski materijal 3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 124,02
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 7020,00
Ukupno po stranici 318.548,08 1.514.493,68 767.984,54