Pretraga

Ukupno 28713
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 163/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 6692,40 Sedžan ingenering d.o.o. 4200256540006 Vogošća
JU OŠ "Treća osnovna škola" SKIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 INTERSPORT DOO
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku rezervnih autodijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20282,11 05.03.2018 20282,11 5492,03 INTERAUTO SARAJEVO
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2018..godinu Plan nabavki 27.02.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" limarski radovi izmjena dijela oluka na objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 1998,06 1998,06 OR LIM
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi za imunološke pretrage Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 1602825,55 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica za potrebe Opservacijeske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 4446,00 4446,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica za potrebe Opservacijeske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 4446,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na list dnevni avaz- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1750,00 05.01.2018 1750,00 1750,00 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezificijensi-lotovi 11,12,15 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 86735,67 Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 4200034300007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na dnevni list oslobođenjet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1750,00 05.01.2018 1754,00 1732,03 Oslobođenje Servisi d.o.o. Sarajevo, 4202263820009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za odrzavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1.2018 - 31.12.2018 godine, ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 4492,80 16.02.2018 4492,80 2620,80 DUNET INFORMATIKA DOO SARAJEVO, ID BR. 4201475550005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam i srvis eko toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 7020,00 08.01.2018 7020,00 7002,45 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201823180004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezificijensi-lotovi-9,10,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 122832,45 INEL Medicinska tehnika doo, Sarajevo 4200286450001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelične sajle, žabica, borfuter... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 1450,33 15.01.2018 1450,33 1450,33 Generalprogres d.o.o. Sarajevo, 400013640002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača DRAGER za 2018.godinu Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 25.01.2018 357500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezificijensi-lotovi-2,6,7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 61867,26 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge monitoringa i interventne službe za instalisani sistem zaštite Zavoda za period 1.1.2018 do 31.12.2018 godine, ZZN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 1298,70 16.02.2018 1298,70 UNILAB DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, SARAJEVO, ID BR. 4200054160007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Periodični pregled i ispitivanje oruđa za rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 4563,00 15.01.2018 4563,00 3685,50 ZAVODA ZA ZAŠTITU NA RADU Sarajevo, 400087760000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezificijensi-lotovi 1,3,4,5,8, l4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 201643,07 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva VII-lot 8-kateteri za dugotrajno korištenje II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 47970,00 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih objekata- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 40716,00 40716,00 TEHNIX d.o.o. DONJI KRALJEVEC, Hrvatska
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2017 40716,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva VII-lot 7-blaznice od hidrogela Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 26395,20 Medichem d.o.o. 4200647060009 Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za skladištenje otpada- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 58032,00 58032,00 TEHNIX d.o.o. DONJI KRALJEVEC, Hrvatska
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za skladištenje otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2017 58032,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijelova, kao i održ.sistema tehničke i sist. zaštite /vatrodojava i plinodojava/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 17321,85 6762,60 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, zrak i vodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2018 35100,00 17330,53 ZULEX doo Sarajevo, 4200421410007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge baždarenja i opravke tahografa- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 28361,24 26477,77 CENTROTRANS – EUROLINES d.o.o. Sarajevo, 4200153220003
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Plan nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu Plan nabavki 01.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge baždarenja i opravke tahografa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017 28361,24
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA FRANEX TRADE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -toneri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor o nabavci TONERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 7020,00 FRANEX TRADE
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar ul. Envera Šehovića Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.03.2018 374,40 347,40 '' Sarajevogas '' d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača guma za vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za staklo i aditiva- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2018 9734,40 5561,53 VALVOSON d.o.o. Busovaca, 4236138320004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Aparat za ultra čistu vodu '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2018 10647,00 '' Sineks laboratorija'' d.o.o Banja Luka
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka ulja za motore Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2018 55156,14 44339,04 BH TRIGEMA d.o.o. Busovaca, 4236404900003
JU Prva bošnjačka gimnazija Printanje brošura i plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2018 485,55
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za odrzavanje higijene i čišćenje pp Zavoda u 2018 godini _ ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 TFS BH DOO SARAJEVO, ID BR. 4202416830009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara u 2018 - ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 R&S DOO SARAJEVO, ID.BR. 4200056290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala - skladište kupca-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 110135,02 109936,85 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala - skladište kupca- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2017 110135,02
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog - skladište kupca-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2018 146601,00 137825,46 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog - skladište kupca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2017 146601,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo javne nabavke Plan nabavki 08.02.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa plan javnih nabavki za 2018 - ZZN Plan nabavki 27.02.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Helijum baloni Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018 105,30
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –taburei za Ured GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 49,90 49,90 DALLAS ENTERIJER d.o.o., Ilidža, 4201553880009
Ukupno po stranici 788.989,05 2.732.254,00 477.556,28