Pretraga

Ukupno 44407
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala z amotorne kosilice, pile i puhače Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.07.2020 28372,50 0,00 Sajmir d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, ID: 4201934680006
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge registracije i obaveznog osiguranja vozila u vlasništvu ZiK-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 5273,28 Osiguraj.ba d.o.o. 4201410180006
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite na lokaciji Branilaca Sarajeva br.3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 1521,00 DSC doo Sarajevo 4200144230004
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite objekata na lokaciji Kaptol br.3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 842,40 Middle point electronics doo Sarajevo 4201204440000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam buldožera - lot 3 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 7008,30 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, 4236016990009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam valjka sa pogonskim gumama - lot 4 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 15777,45 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, 4236016990009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam grejdera - lot 1 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 14016,60 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, 4236016990009
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije objekata ZiKi nabavka sredstava za dezinfekciju ruku za uposlenike ZiK za 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2020 7012,98 Sanacija 3D doo Sarajevo 4202033660002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na sanaciji padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala (deponija Smiljevići)-20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.03.2020 31122,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge održavanja hidranata i PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 355,68 Proving doo Sarajevo 4200289800003
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge kasko osiguranja službenih vozila Zik-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 2639,74 Adriatic dd Sarajevo 4200213140004
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Održavanje hidrološke stanice Smiljevići i meterološke stanice Buća potok (1 obilazak za 2 mjeseca) sa redovnim izvještavanjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 3502,98 Alem sistem doo Sarajevo 4200396550001
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta regulacije dijela potoka Sušica prema Urbanističkom projektu " Gradski park Betanija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 5628,80 TZI Inženjering doo Sarajevo 4200508880000
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila ZiK-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 6000,00 Autodelta doo Sarajevo 4200381790006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme - lot 12 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka okana, slivnika i poklopci za okna - lot 11 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi za odvodnju - lot 10 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih revizionih okana - lot 9 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geomembrane, geotekstila i mreža za asfalt - lot 8 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene vodootporne oplate i zidne oplate - lot 7 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju - lot 6 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata - lot 5 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora - lot 4 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8 - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE HD i PVC cijevi - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (računarske opreme i potrepština) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 25716,00 "REBUS" d.o.o., ul. Derviša Numića br. 1a, 71000 Sarajevo, IDB: 4202067210006
JU OŠ "Hašim Spahić" Sistematski pregled radnika JU Osnovne škole "Hašim Spahić" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2020 2340,00 "JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO", ID broj: 4200084310003
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o javnoj nabavci usluge: PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 04. 08. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 87706,48 87706,48 BH Telecom d. d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo ID: 4200211100005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pkretanju postupka za sukcesivnu nabavku potrošne robe-gotove podloge i reagensi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2020
JU Ekonomski fakultet Računarska oprema i potrepštine za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2020 25716,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada investiciono-tehničke dokumentacije - Idejnog arhitektonskog rješenja i Izvedbenih projekata rekonstrukcije i sanacije centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo " u Kolodvorskoj ulici u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2020 39780,00 URBIS CENTAR BANJA LUKA 4403168840006
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Nabavka robe - kancelarijski namještaj sa isporukom i montažom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 3486,60
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2020 3159000,00 MIBRAL DOO 4200135830007
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleja Bosne Srebrene br.7 u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: SWITCH UREĐAJ - 05. 08. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2020 35100,00 35100,00 "MOJIT" d. o. o. Sarajevo, Dobroševićka 7A, 71000 Sarajevo ID: 4202255050008
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OŠ ROSULJE u Vogošći, sa priključcima na gradsku mrežu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 75491,32 IPSA INSTITUT DOO 4200032270003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 29/20-P-1-1 - "Servisiranje auto lifta" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2020 819,00
Direkcija za robne rezerve KS 2-27 Kancelarijski namještaj II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 1939,70 1939,70 GRADIZ DOO, p.j. VIF SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2020 4422600,00 Unigradnja 4200049590001
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 07 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 84,85 84,85 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 07 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 397,80 KJKP RAD
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za električni usisivač marke GLUTTON -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2020 3573,82
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica u vrećama - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2020 95472,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica (refuzne) - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2020 464958,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računovodstvenih usluga -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hitna nabavka aluminijske folije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 3770,00 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo naljepnica 40x32 mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 355,68 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Službenih listova BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 930,00 JP NIO Službeni list BiH ID:4200022612000
Ukupno po stranici 621.660,82 7.956.252,34 125.228,83