Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka isporuke aviokarata za potrebe J.U.MES Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2017 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo 4200153220003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge isporuke aviokarata za potrebe J.U.MES Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka uslugaodržavanja vatrogasne opreme i hidrantne mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 943,02
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 7,35
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2017 351,00 4500,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke vršenje usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 351,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke goriva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 5,04
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja računara i računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 87,75 87,75 Selimbey d.o.o Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka ustupanja usluge najma audio sistema za produkcije Scene MESS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.07.2017 4914,00 4914,00 PAL-e d.o.o Vogošća 4202058900008
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke održavanje računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 87,75
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka ustupanja usluge najma audio sistema za produkcije Scene MESS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.06.2017 4914,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja birotehničke opreme(fax i copir aparati) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 1906,28 1906,28 Copia d.o.o Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke usluga održavanja birotehničke opreme(fax i copir aparati) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 1906,28
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smeća mjesec juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 1804,58 1804,58 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Brave, okovi i spojni materijal '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2017 11485,89
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 2152,38
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi i materijali za remont pumpnih agregata za prehranjivanje proizvođač Goulds '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2017 45483,95
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet DRESKOVAČA - Prihvat voda, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet UGLJEŠIĆI - Put, Opština Vogošća. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 7018,88 Senigor d.o.o. 4200909100007 Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Miševići br. 27, Opština Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalhokolnih pića i napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Opčina Novi Grad '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 95537,52
Fond Memorijala Sanacija kamenih staza, platoa, podzida i ivičnjaka na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 28.07.2017 5151,80 08.08.2017 5151,80 5151,80 ČOLIĆ O.R.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled i kalibracija defibrilatora LIFE PAC 15 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1719,90
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka medicinskih i tehničkih plinova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2017 399651,00 MESSER Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 1098996,80
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova rekonstrukcije pješačke staze "pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka 01.08.2017 55687,42
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 149598,54 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 149598,54
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne video opreme za projekcije dokumentarnih filmova povodom manifestacije "Dani Kantona Sarajevo" u Kino sali Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 500,00 500,00 Udruženje dramskih umjetnika ALTTEATAR Sarajevo 4200977790003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga servisiranj laptopa- zamjena radne memorije (RAM) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 100,00 100,00 "BNC" d.o.o. Sarajevo 4201772500009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka wireless slušalica za projekat Govorna historija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 81,00 81,00 "BNC" d.o.o. Sarajevo 4201772500009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge simultanog prevođenja za potrebe Međunarodnog simpozijuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 1928,16 1928,16 Jezičke usluge "Diwan"d.o.o. 4201846040005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i montaža cerade 600x200 cm sa odštampanim natpisom za Međunarodni simpozijum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 210,60 210,60 "Samas" d.o.o. Sarajevo 4200111220003
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke usluga osiguranja imovine i lica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 4295,35
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 678,40 678,40 Defter d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke potrošmog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 678,40
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 7020,00 7020,00 Ažurnost d.o.o Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javn nabavke knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 7020,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju štamparskih usluga,usluga uvezivanja i koričenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 4893,55 4893,55 Dobra knjiga d.o.o Sarajevo ID 4201126620004
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke štamparskih usluga, usluge uvezivanja i koričenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 4893,55
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objve oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - UTIC Sarajevo, ID 4200494560007
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku humanih klopki za medvjede Pokretanje i tok postupka 31.07.2017 2808,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet SVRAKE IV - Prihvat voda ispod šume, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 1.493.723,94 586.282,39 34.162,97