Pretraga

Ukupno 21726
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2018 652,86
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 160,57 160,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju kalibracija analizatora za monitoring kvaliteta zraka u kalibracionoj laboratoriji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 447,67 447,67 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT2 Medicinska gaza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2018 2449,98
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 575,91 575,91 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 269,16 269,16 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 353,04 353,04 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 655,05 655,05 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 Hirurški lonac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge osiguranja- (zaposlenici, vozila) Lot 1 i Lot 2 za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2018 07.06.2018 93321,54 30.07.2018 93321,54 93321,54 Sarajevo Osiguranje d.d. za Lot 1 i Lot 2
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sinhrona dinamička radna memorija i računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 30.01.2018 1316,25 07.03.2018 1316,25 1316,25 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 1145,56 1145,56 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT1 Flasteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2018 2398,50
JU Akademija likovnih umjetnosti Evidencija radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 2633,67 2633,67 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maska za kisik Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2018 41,65
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 25.05.2018 215280,00 30.07.2018 215280,00 215280,00 Medical doo Mostar
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka centrifuga Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 22.05.2018 27986,40 24.07.2018 27986,40 27986,40 Diamedic doo Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka poništenje - Lot 5. Usluge transporta animala - 3335/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Sistematski pregled uposlenika škole* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 3983,00 3983,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo 4200174570004
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka mikroskopa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 22.05.2018 27278,25 27.07.2018 27278,25 27278,25 DIA PROM d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge dopreme vode cisternom - 3335/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018 6891,30
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka radni sto,kaseta,fotelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.02.2018 2166,84 27.02.2018 2166,84 2166,84 Konjuh dd u stečaju Živinice 4209045770002
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka spirometar-pletzimografa sa kabinom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 21.05.2018 105019,20 24.07.2018 105019,20 105019,20 Diamedic doo Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge transporta drvnih sortimenata - 3335/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018 11641,50
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka UV lampe za vene Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 21.05.2018 40898,52 18.07.2018 40898,52 40898,52 Diamedic doo Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge transporta nasipnog materijala - 3335/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018 19597,50
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge transporta niskonosećom prikolicom - 3335/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2018 20030,40
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge projektovanja izvedenog stanja hlorne stanice na gradskom groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3767,40 3767,40 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Nikole Šopa 9, ID:4201906550008
Ministarstvo za boračka pitanja DOPUNA - TABELARNOG PREGLEDA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE Plan nabavki 17.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - ZP "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju kancelarijskog materijala, tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. HTZ oprema za sjekače 2922/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2018 55407,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Demontaža starog,izrada i montaža novog ventilacionog kanala za potrebe Prosekture sa mrtvačnicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 1147,77 PRUNUS d.o.o. Ilidža- Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. HTZ oprema - 2922/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2018 18103,41
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za servisiranje postrojenja za demineralizaciju vode za potrebe OJ Klinička mikrobiologija KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2018 25000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka stolna kružna pila sa usisivačem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 27.02.2018 1574,01 05.03.2018 1574,01 1574,01 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 5850,00 5850,00 ENERGOINVEST SUE d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana - 2771/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 137198,88
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2746,00 2746,00 EKONERG d.o.o. Zagreb
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štampanje knjge Prenos toplote i mase -zbirka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 29.01.2018 1800,00 06.03.2018 1800,00 1800,00 Štamparija Fojnica 4236045660000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dodatne usluge sječe za Š.U. Trnovo, ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna rijeka-Željeznica", odjel 67 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 433,24 m3 - 3415/17 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.01.2018 16727,40
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka endoskop sistema sa monitorom i sondom za primjenu u veterinarskoj praksi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 5850,00 Orlando d.o.o. Grude 4272060850008
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka termometra i ostalog laboratorijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 2217,23 Semikem d.o.o. 420000325001
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE POPRAVKE GUME 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 6,00 6,00 CAVALLINO s.z.vulkanizerska radnja 4300414700002 Sarajevo Centar
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 3615,30 3615,30 EMADO D.O.O 4201929330005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka peci za zarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 4095,00 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka homogenizatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 4522,05 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
JU Porodično savjetovalište NABAVKA I UGRADNJA ALARM SISTEMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 529,60 529,60 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka prenosnog frizidera za pohranu uzoraka prilikom automobilskog transporta(ukljucujuci transportnu rashladnu platu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1898,91 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
Ukupno po stranici 832.781,69 563.109,90 543.378,94