Pretraga

Ukupno 48357
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a. I/30/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 22230,00 Ortopedsko sanitetska kuca Cherka Company d.o.o. Mostar
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja pokretnih traka“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 233977,66
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga dezinfekcije za potrebe Općinskog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2020 2340,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/30/2020.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 85527,00 Medichem d.o.o. - Saarajevo za LOT 12 i 13
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka brahiterapijskog uređaja (HDR) sa dodatnim sigurnosnim sistemima/opremom i izocentričnim C-lukom za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2020 1634490,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava putničkih motornih vozila: Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2020 34000,00 34000,00 Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/30/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 30256,20 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 14
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2019 579267,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava putničkih motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2020 34000,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava licenci za Microsoftov softver za potrebe Općinskog suda u Sarajevu- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2020 138048,30 King d.o.o. Doboj
Općinski sud u Sarajevu Nabava licenci za Microsoftov softver za potrebe Općinskog suda u Sarajevu. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.07.2020 138048,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/30/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 81420,30 Emeding d.o.o. Sarajevo za LOT 7
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ciscenja i dr.higijene u PTO Butila ug.br. 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2019 47870,55 47722,00 Atalian Global d.o.o., 4201071460002, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/30/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 52650,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 1
Ministarstvo saobraćaja „Nabavka web aplikacije bazirane na GIS platformi za evidenciju podataka o putu i putnoj infrastrukturi“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019 476766,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge fizičko-hemijske analize vode za potrebe OJ Klinika za hemodijalizu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2020 6138,99
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zdravstveno sanitarnih pregleda radnika, kontrole higijenske ispravnosti namirnica, bakteriološkog pregleda brisa i ostale zakonske kontrole Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.10.2020 102164,40
Ministarstvo saobraćaja „Atestiranje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2020 631,80
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka respiratora za ventilaciju odraslih i djece (1 kom) za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2020 93600,00
Ministarstvo saobraćaja „Održavanje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 6177,60
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prirodni gas za 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1217,82 1217,82 SARAJEVOGAS d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge paralelovanja lokala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 38,61 38,61 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Električna energija za 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1065,40 1065,40 ELEKTROPRIVREDA BIH
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova uklanjanja šiblja i stabala iz putnog pojasa saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, Općina Ilidža“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2020 6961,50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za upis studenata na III ciklus studija-doktorski studij Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 162,34 162,34 Avaz Roto press d.o.o Sarajevo 4200934630002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Poštanske usluge za 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 12,02 12,02 JP BH POŠTA d.o.o.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke usluga stručnog nadzora JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 2340,00 2340,00 "Restauro" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka komjuterskog materijal . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 204,75 204,75 Libe d.o.o.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma - usluga stručnog nadzora na građevinskim radovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2020 2340,00
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Materijal. za tekuće održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 123,06 123,06 RIMOS d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova košenja putnog pojasa saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, Općina Ilidža“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.09.2020 6961,50
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja vode (hidrant)10/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.10.2020 4,70 4,70 Vodovod I Kanalizacija d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja vode za 10/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.10.2020 114,90 114,90 Vodovod I Kanalizacija d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Komunalne usluge za 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.10.2020 327,60 327,60 KJKP"RAD" d.o,o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" uge protivUslprovalnog obezbeđenja objekta za 10/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 117,00 117,00 Gama AA d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: Bare – Tunel KG – Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare – Tunel KG (od km 2+360 do km 3+420) – Izmještanje dijela trase kolektora FAC 300 (Potez 1) sa trase“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2020 4055,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluge organizacije jubileja Pozorišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020 80,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka mebl štofova, tekstila i krojačkog pribora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 275,30
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka organizacije svečane akademije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 300,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluge održavanje vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 243,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka iznajmljivanja video i audio opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.10.2020 770,00
JU Peta gimnazija NABAVKA SKI KARTI 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 1600,00 03.11.2020 1600,00 1600,00 KJP ZOI"84 OCS D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200347000004
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka cvjetnih aranžmana za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga savjetovanja na području poslovanja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka materijala za frizersko šminkerske radionice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2020 715,26
JU Elektrotehnički fakultet UNSA II Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 11.11.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zamjena guma na vozilima Škoda Yetty i Volkswagen 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 52,00 52,00 O.R Daimler Ilidža 4301592680003
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke usluge popravke i održavanja fade škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 413,00 413,00 "KRISTAL" d.o.o. ŽIVINICE
Ministarstvo saobraćaja „Izrada investiciono–tehničke dokumentacije:Idejni projekat i Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje pješ. staze (desno) R 953 BUTILA–OSIK–PLANDIŠTA dionica: kraj rekonstruisane dionice (Hendekuša okretnica) do Bojničke ulice;L=cca1400m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2019 10647,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka Upravnog odbora od 11.11.2020. o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KCUS-a za 2020.godinu Plan nabavki 11.11.2020
Ukupno po stranici 3.342.550,31 499.795,55 89.515,20