Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 13.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Dopuna Plana nabavki 13.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 10.11.2017
JU Gimnazija Obala II Izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna plana nabavki 10.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 3 09.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje 09.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 08.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osuranja studenata 08.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo JU Historijski arhiv Sarajevo 08.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 07.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sterilizator suhi 07.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 07.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poziv za dostavljanje ponude i TD za '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' 06.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2017. godinu - izmjena 06.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja motornih vozila . 03.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-25-16 - Usluge odrzavanje software-a 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije DRUGA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ ZA 2017. GODINU 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 02.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki 2017, treće izmjene i dopune 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. KJKP Park 02.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" prva izmjena 01.11.2017
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor druga dopuna 31.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge biblioteke i arhiva 31.10.2017
JU Šumarski fakultet građevinska stolarija druga dopuna 31.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge programske podrške 31.10.2017
JU Šumarski fakultet Izvođenje vodoinstalaterski i sanitarnih radova 31.10.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 2 31.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2017 -1 31.10.2017
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine - ponovljeni postupak sa drugom dopunom 30.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-26-16 - Obavljanje sistematskog pegleda 30.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-24-16 - Nabavka edukacijskih kitova 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA SA PLANOM EVAKUACIJE ZA PRAVNO LICE JU OŠ "6. mart" HADŽIĆI 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge održavanja i servisiranje vatrogasne i hidrantske opreme 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije i uništavanje štetočina 30.10.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna plana nabavki za 2017 27.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.g. 27.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2017. 24.10.2017
JU Šumarski fakultet Laboratorijske usluge 23.10.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU PETA GIMNAZIJA 23.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge popravka i održavanja vozila 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Posebna odluka o nabavci koja nije planirana planom JN robe DaVinci Mini panel 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 2 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 19.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Nabavka školskog i medicinskog namještaja 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-16-16 - Usluga protuprovalnog praćenja i štićenja objekata Medicinskog fakilteta 18.10.2017