Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Plan nabavki I 26.04.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 25.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Poništenje postupka JN usluga dostavljanja hrane 25.04.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki za 2017.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad 24.04.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabavki za 2017. godinu JUOŠMP 23.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II izmjena plana nabavki za 2017, godinu 21.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan nabavki JU"Prva gimnazija "Sarajevo 20.04.2017
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki JU Gimnazija Dobrinja 2017 20.04.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki za 2017. g. Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 20.04.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Plan nabavke 20.04.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki JU ZHMP KS za 2017.god 20.04.2017
JU Kamerni teatar 55 Plan za 2017. godinu 20.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan nabavki ALU 2017. 19.04.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavke za 2017. godinu 19.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2017.godinu-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan nabavki MS za 2017 14.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena plana javnih nabavki 2017.godine 14.04.2017
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU 13.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 12.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.G. 11.04.2017
JU Filozofski fakultet PLAN 2017 11.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka broj:06-10-1-277/2017 11.04.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Plan nabavki za 2017.god. 10.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izmjenjen Plan javnih nabavki 07.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan nabavk 2017. 07.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 07.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 07.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 06.04.2017
JU Muzej Sarajeva 2017 05.04.2017
KJP ZOI 84 PRVA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017 GODINU 05.04.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017. 04.04.2017
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavkil 03.04.2017
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Plan nabavki Centra 03.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2017 PPF 31.03.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan javnih nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti za 2017. godinu 31.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - plan nabavki za 2017. godinu 31.03.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš plan javnih nabavki za 2017. 30.03.2017
Fond Memorijala Plan Javnih nabavki Fonda memorijala za 2017. god. 30.03.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" OŠ"Porodice ef.Ramić" 30.03.2017
JU Arhitektonski fakultet Plan nabavki Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2017. godinu 29.03.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu za JU Srednju poslovno - komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo 29.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan Javnih nabavki 2017 29.03.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan Javnih nabavki 2017 OŠ Edhem Mulabdic 28.03.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići plan_jn_ 27.03.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2017. godinu 27.03.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki za 2017 godinu - J.U.MES Međunarodni teatarski festival - Scena MESS 24.03.2017
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2017. 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo 24.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Plan nabavki za 21017. 23.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna i izmjena Plana nabavke za 2017.godinu 23.03.2017