Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja namještaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge projektovanja Anexa Glavnog projekta nadziđivanja objekta - preuređenje tavanskog prostora u poslovni prostor - Projekat protupožarnog-sigurnosnog stepeništa na objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka građevinskih radova na proširenju komunikacionog sistema na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sanacionih radova na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Prva izmjena plana jn SSK 24.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana JN za 2018 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopune Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
Stručna služba Vlade Dopuna plana nabavke 21.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu - Dopunjeni 19.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo II izmjena i dopuna plana nabavki 19.12.2018
Stručna služba Vlade Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018.godinu 18.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018. godinu 17.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 14.12.2018
JU OŠ Zajko Delić 4.Izmjena Plana JN 14.12.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Ispravka dijela teksta Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 14.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - popravka i servisiranje parkomata 14.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - printer i kopir 14.12.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Podno-polagački radovi 13.12.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo II.Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2018. 12.12.2018
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2019.god. 11.12.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN 10.12.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Dopuna - tabelarnog pregleda praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine koji je objavljen dana 05.10.2018. godine 10.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.G. 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2018.godina 06.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu prema Odluci Upravnog odbora KCUS-a od 04.12.2018.godine 06.12.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu 06.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS 06.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 05.12.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Prva izmjena plana j.nabavki za 2018 godinu 03.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS 03.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Revidirani Plan nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS 03.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 godinu 29.11.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina- Odluka o trećoj Izmjeni i Dopuni 28.11.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izmjene i dopune Plana navaki za 2018.godinu 28.11.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina-Dopuna 28.11.2018
KJP ZOI 84 Šesta izmjena plana 28.11.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Treća izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) 2018-2put 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna pomagala i naprave 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Modularni nmještaj 2018 27.11.2018
JU Šumarski fakultet IV izmjena i dopuna Šumarski Fakultet 2018 27.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2018 27.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki 2018 27.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2018. god. 27.11.2018