Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu prema Odluci Upravnog odbora KCUS-a od 04.12.2018.godine 06.12.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu 06.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS 06.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 05.12.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Prva izmjena plana j.nabavki za 2018 godinu 03.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Revidirani Plan nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS 03.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS 03.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 godinu 29.11.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina- Odluka o trećoj Izmjeni i Dopuni 28.11.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izmjene i dopune Plana navaki za 2018.godinu 28.11.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina-Dopuna 28.11.2018
KJP ZOI 84 Šesta izmjena plana 28.11.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Treća izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) 2018-2put 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna pomagala i naprave 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Modularni nmještaj 2018 27.11.2018
JU Šumarski fakultet IV izmjena i dopuna Šumarski Fakultet 2018 27.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2018 27.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki 2018 27.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2018. god. 27.11.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS 27.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana JN za 2018.godinu 23.11.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Izmjena i dopuna plana javnih nabavki 2 za 2018. 23.11.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Trakaste zavjese 23.11.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Konferencijske stolice 23.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2018. godinu novembar 23.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2018. godinu 23.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.god. 21.11.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i muslimanskog mezarja na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS 20.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 19.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki 2019. godina 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki - II 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki -I 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2018.godinu 14.11.2018
KJP ZOI 84 Peta izmjena plana 14.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 14.11.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU NA OSNOVU PRERASPODJELE SOPSTVENIH PRIHODA 12.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SAGAS REBALANS 2018 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU 12.11.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 12.11.2018
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja imovine - poništen postupak 09.11.2018
JU Šumarski fakultet III dopuna plana javnih nabavki Šumarski Fakultet 09.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - ZAVO 09.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić zai 05.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Saerajevo za 2019. godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Avgust 2018. godine 05.11.2018