Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog I dopune plana javnih nabavki za 2018.god. 27.02.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 27.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU 27.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS U 2017. GODINI 27.02.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki JU "MES-Međunarodni teatarski festival- Scena MESS" za 2018. godinu 26.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 26.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan nabavki za 2018.godinu 26.02.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" PLAN NABAVKE 2018 23.02.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usvojeni Plan javnih nabavki za 2018. 23.02.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavke_Plan_2018 23.02.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Korekcija Plana nabavki za 2017. 23.02.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2018. 23.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana javnih nabavki za 2018- Odluka Upravnog odbora br.0202-10193 od 21.02.2018. - nabavka radova za sanaciju i adaptaciju Dnevne bolnice Klinike za onkologiju 23.02.2018
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu 23.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 23.02.2018
JU Srednja zubotehnička škola PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018-U GODINU 22.02.2018
JU Elektrotehnička škola za energetiku pn2018 22.02.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Plan javnih nabavki za OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" 22.02.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki u KJU Domu za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu 22.02.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu 22.02.2018
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan javnih nabavki Ministarstva za rad socijalnu politiku,raseljena lica i zbjeglice Kantona Sarajevo za 2018 broj13-04/1-14-621/18 22.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan javnih nabavki za 2018.god. 21.02.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavke 2018. god 21.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije TREČA IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 20.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu-usluge štampanja i isporuke obrazaca i dr. 20.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 20.02.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za 2018 19.02.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 19.02.2018
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU 18.02.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2017. GODINU BROJ 2. 17.02.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2017. GODINU 17.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Plan nabvaki Kantonalnog suda u Sarajevu za 2018.godinu 16.02.2018
JU OŠ Zajko Delić Odluka o planu nabavki za 2018. 16.02.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavki JU OS VRHBOSNA 16.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo plan javnih nabavki za 2018 goduinu 16.02.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 16.02.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna sredstva ponovljeni postupak 15.02.2018
JU Šumarski fakultet usluge unutrašnjeg uređenja 15.02.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki JU "Pozorište mladih Sarajevo" za 2018. godinu 15.02.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki Zavod za bolesti ovisnosti2018 14.02.2018
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2018 14.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Privremenog Plana javnih nabavki za 2018.god.- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke C-luka (mobilnogRTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju 14.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Privremenog Plana javnih nabavki - Nabavka ultra brzog višeslojnog CT aparata 14.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2018. godinu - MON 14.02.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Plan nabavki 2018 13.02.2018
KJKP Gras d.o.o. Plan nabavki sa JRJN za 2018 godinu 13.02.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2018.g 13.02.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2018.g 13.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2018. godinu 13.02.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SA GAS PLAN NABAVKI 2018 09.02.2018