Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 22690
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2018 1458,05
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastava Kantona Sarajevo, zastave škole, grba Kantona Sarajevo, grba škole i zastavice škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2018 195,39
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 60 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 840,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 ručna sata za učenike sa ostvarenim odličnim uspjehom i primjernim vladanjem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 260,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 3082,98 3082,98 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka pet primjeraka školskih knjiga (Pravopis bosanskog jezika) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 200,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel 73 (sječa, izrada, animalna vuča-direktno, lifranje-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.855 m3 - 3389/17 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.01.2018 82364,78 82364,78 Rakitnica d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga emitovanja reklamne upisne kampanje za školsku 2018/19 godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2391,48 2391,48 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel 73 (sječa, izrada, animalna vuča-direktno, lifranje-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.855 m3 - 3389/17 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.12.2017 82364,78
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga emitovanja reklamne upisne kampanje za školsku 2018/19 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 2391,48
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 09/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 2825,00 2825,00 SARAJEVO OSIGURANJE
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2018 2825,00
JU Srednja elektrotehnička škola Zadaćnice i sveske za lab. rad 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 2284,13 2284,13 SVJETLOST SARS
JU Gimnazija Obala Ugovaranje usluga osiguranja učenika Gimnazije Obala 2018 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 2205,00 2205,00 ASA Osiguranje d.d. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika Gimnazija Obala 2018 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2018 2205,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 40,00 40,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 40,00 40,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU Gimnazija Obala Ugovaranje usluga putničkih agencija - dio učeničke ekskurzije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 1700,00 1700,00 Turistička agencija "BUENA VISTA" d.o.o. Zenica, podružnica Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko; GJ Crna Rijeka-Željeznica odjeli 78 i 79 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.241 m3 - 3389/17 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.01.2018 171684,16 171684,16 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko; GJ Crna Rijeka-Željeznica odjeli 78 i 79 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.241 m3 - 3389/17 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.12.2017 171684,16
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje staklorezačkih radova Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.10.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Zadaćnice i sveske za lab. rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2018 2284,13
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekundarna endoproteza kuka - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2018 4633,08 4633,08 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekundarna endoproteza kuka - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 5420,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elementi za elektronsku kontrolu prolaza u objektu O-VIII Poliklinika, prostor nove MRI - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2885,81 2885,81 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elementi za elektronsku kontrolu prolaza u objektu O-VIII Poliklinika, prostor nove MRI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2018 2885,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide - 3 kom - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 2808,00 2808,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2018 2808,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Učešće na stručnom seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Sistematski pregled zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 3840,00 3840,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, ID 4200084310003
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nastavak radova unutrašnjeg uređenja na objektu Akademija scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“, Općina Novo Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Močila – Mekić Raze, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku originalnih tonera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za radarske sisteme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba- scenografija II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 169,65 169,65 D.O.O."FAP-PROM" PRILUK, 75270 ŽIVINICE, 4209933670008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 5844,15 5844,15 „Net Publishing“ d.o.o, Branilaca Sarajeva 25. , 71 000 Sarajevo, ID broj: 4201966530006
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga zastite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija 21.09.2018 2047,50 2047,50 Agencija za zaštitu ljudi i imovine „GAMA AA“ d.o.o Sarajevo Ul. Bulevar Meše Selimovića 16. 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- pločasti materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 1451,00 1451,00 „FRUCTAS“ doo Sarajevo, ID broj: 420038740006
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- USLUGE KORIŠTENJA KARTICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 3510,00 3510,00 “Energopetrol” d.d, Ul. Maršala Tita 36. 71000 Sarajevo ID: 4200163020002
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe Lexmark drumovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2018 1755,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz patološkog otpada - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 14040,00 JKP GRADSKA GROBLJA d.o.o. Visoko
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić zai Plan nabavki 01.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe FTR stopica USB pedala za potrebe Kantonalni sud u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 1439,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz patološkog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 14040,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dorada postojećeg telemetrijskog sistema VODOVOD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 05.11.2018 99434,79
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obojeni metali 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 05.11.2018
Ukupno po stranici 394.491,39 309.946,72 295.906,72