Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Proizvodi crne i obojene metalurgije, žica i proizvodi od žice 21.09.2018
JU Pravni fakultet 01-295/17 21.09.2018
JU Pravni fakultet 01-293/17 21.09.2018
JU Pravni fakultet 01-294/17 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu 21.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2017 21.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka materijala za izradu dvije vanjske klupe 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba 21.09.2018
JU Gimnazija Dobrinja osiguranja od nesreća 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu dvije kante za otpatke 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka tonera za kopir aparat 21.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn obnova sistema grijanja u kotlovnici ssodd 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada 180 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge organizacije stručnog usavršavanja 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Stomatološki potrošni materijal 2017 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka kopir aparata 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dopreme vode cisternom 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32* 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kardanska prikolica (1000 kg) za realizaciju Projekta 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2017 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorni obrezivač za realizaciju Projekta 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanje 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće 21.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za realizaciju projekta ograđivanja "Soukbunar" 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: računarska i druga oprema 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Monitoring zdravstva 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Pravne usluge2 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Materijal i alat za tehničko održavanje objekta 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usčuge sitne medicinske opreme-servisiranje 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telefonskih i računarskih instalacija 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Korištenje repetitora 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Odrzavanje vozila WT5 i WT6 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge odrzavnja vozila Reno 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravka centralne klime 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja i maziva 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sredstva za pranje uniformi 21.09.2018