Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja elektrotehnička škola Sistem za evidenciju radnog vremena 04.04.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Knjige za školsku biblioteku 04.04.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Promotivni materijalNabavka p 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o prokretanju postupka javne nabavke ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta KS 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kožnih novčanika i znački za službene iskaznice inspektora sa grbom KS 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 2 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kosilica, motornih pila, trimera i druge opreme 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 1 04.04.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima 04.04.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Zamjena unutrašnje stolarije 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih /sastavnih dijelova i industrijske soli 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka C-Luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga i nabavka osnovnih rezervnih dijelova za medicinske aparate proizvođača Agfa i Toshiba 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i ugradnju sistema za mjerenje trzine TSS Auto Vision 03.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka po žalbi žalitelja za nabavku '' Bunarski pumpni agregati za mojmilo bunara MB12, bunar SKB5- Izvorište Sokolovići, P.S Centar-R. Podhtastovi '' 02.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka na žalbu žalitelja '' Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-izvorište Bačevo, P.S Hrasno-R.Lukavac, P.S Centar-R.Bjelave, P.S Centar-R.Crni Vrh'' 02.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 01 18 - NABAVKA RADOVA – SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE ZAVODA 02.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava 02.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke usluga servisiranja motornih vozila UP 02.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga 02.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila '' 08/18 30.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Revizorske usluge 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija potisnog cjevovoda preko Rustempašinog mosta '' 30.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje elektromehaničarskih usluga 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju '' ponovljeni 30.03.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 1 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine.. 30.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke usluge obavezno osiguranje vozila vozača i putnika 30.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka i ugradnja NAS uređaja 29.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i ugradnja regulacione opreme na tehnološkim objektrima '' 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Prenosiva utovarna rampa za mali bager '' 28.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata 28.03.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zakupa kancelarijskog prostora koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i dodjeli ugovora izabranom ponuđaču 28.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za izradu i montažu scenografije za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za potrebe predstava u JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa (btana i pliš) za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe kostimografije u JU NPS 27.03.2018