Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka konvektora, grijalica aparata za gašenje požara, bojlera, klima uređaja i arhivskih isušivača zraka 19.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge sistematskog pregleda uposlenika 19.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge predsezonskog servisiranja, atestiranja kotlovnice i pregled dimljaka i održavanja bojlera i sistema grijanja 19.09.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge pranje vozila 18.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj 18.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo 18.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera 18.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge august 15.09.2017
JU Farmaceutski fakultet laboratoriski pribor i hemikalije 15.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom august 15.09.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zaštita ljudi i imovine 15.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge selidbe, odvoza i deponije kabastog otpada 15.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Usluge selidbe, odvoza smeća i kabastog otpada 15.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za zaštitu na radu i unifomi 15.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Ulja i maziva - Postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda Butile '' 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet Održavanje, podrška i razvoj ERP sistema za računovodstvo i finansije 14.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet Studentska elektronska kartica, repromaterijal za štampanje i hologramska naljepnica 13.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) 13.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija 8 august 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija august 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom Baščaršija august 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom august Ilidža 13.09.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 2017/2019 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1262 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1263 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1264 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1265 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic 13.09.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge čišćenja za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 12.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice 12.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge edukacije 12.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavcki Vakcina protiv menignokoknog meningitisa 11.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - Vakcina protiv menignokoknog meningitisa 11.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - Cefalosporini 11.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i demontaža istrošenog cijevnog snopa novim cijevnim snopom i siporuka i montaža novig cijevnog snopa za izmjenjivač toplote PAN 17-6-6/17 koji se nalazi u toplotnoj podstanici PS 50 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017-2019 11.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka podopolagačkih radova 08.09.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga osiguranja (zaposlenika). 08.09.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga osiguranja (vozila). 08.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluga sistematskog pregelda zaposlenika 08.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge štampanja 08.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ultrazvučnog aprata ALOKA za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo 08.09.2017
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama 08.09.2017
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo 08.09.2017