Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada 180 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge organizacije stručnog usavršavanja 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Stomatološki potrošni materijal 2017 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka kopir aparata 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dopreme vode cisternom 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32* 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kardanska prikolica (1000 kg) za realizaciju Projekta 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2017 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorni obrezivač za realizaciju Projekta 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanje 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće 21.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu 21.09.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za realizaciju projekta ograđivanja "Soukbunar" 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: računarska i druga oprema 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Monitoring zdravstva 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Pravne usluge2 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Materijal i alat za tehničko održavanje objekta 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usčuge sitne medicinske opreme-servisiranje 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telefonskih i računarskih instalacija 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Korištenje repetitora 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Odrzavanje vozila WT5 i WT6 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge odrzavnja vozila Reno 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravka centralne klime 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja i maziva 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sredstva za pranje uniformi 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot3-OPEL-autodijelovi 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-RENO-autodijelovi 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-VWT5-autodijelovi 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot3-Osiguranje motornih vozila 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-Osiguranje imovine 21.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-Osiguranje zaposlenika od nezgode 21.09.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "imunoalajzer" 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera 381 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera 382 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila 402 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila 403 21.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn projektovanje web stranice ssodd 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Uzorkovanje i analiza tečnih naftnih goriva 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada - mašine i oprema 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ostale veterinarske usluge 21.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada i servisiranje plata gibnja 21.09.2018