Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Kancelarijskog materijala. 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge kalibracije analizatora za monitoring kvalitet zraka 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke vertikalni laboratorijski frižider i frižider za duboko zamrzavanje 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-inkubatori 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Poluautomatski vertikalni autoklav 19.07.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Hemikalije 2019 19.07.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Laboratorijski pribor i i posudje 19.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz 19.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine i osoba 19.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala 19.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) 19.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Razni programski paketi i kompjuterski sistemi 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska optička i precizna oprema 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH spektofotometar 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijiski namještaj 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2019 18.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grafička štampa, blokovi i obrasci 2019 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot6-Lancete za krv 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-Alkoholi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot3-Antiseptici-dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-Dezinficijensi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Brušenje i kitovanje postojećeg kamenog poda i nanošenje zaštitnog premaza 18.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene prema potrebama svih OJ KCUS-a za 12 mjeseci 2019 18.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge vakcinacije volova protiv kvrgave kože - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu, brucelozu i enzotsku leukozu kod volova - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova - 173/19 18.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga redovnog servisa turističkog voza na električni pogon ZPPKS 18.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za speleološka istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS 18.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga servisiranja klima uređaja - UP 18.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke personalnih kompjutera 18.07.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta 17.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge frizera 17.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove ( lajsne, iverice, šperploče) 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektromaterijala, sitnog alata i inventara i elektronske opreme za potrebe praktične nastave u školi 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izvođenje građevinskih radova 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-2 Hemikalije za izolaciju i ostale organske hemikalije 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-1 Hemikalije za RT PCR 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka spceijalizovanog namještaja za kabinet laboratorijskog rada 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole 2018 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Kolektivno osiguranje učenika 16.07.2019