Pretraga

Ukupno 162
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 6976,13 6976,13 MICOM BH d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 6976,13
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 1 kom. knjige "Znanaost i umjetnost odgoja"-stručne literature za potrebe pedagoško-psihološke i socijalne službe Škole, autora Gordane Buljan -Flander i saradnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2019 100,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020- ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2925,00 2925,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 45,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1062,36 1062,36 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2019 1062,36
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2019 615,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu radnih stolova za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2019 340,97
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge organizacije iftara za radnike Škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 840,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog sata (komad 1) za učenicu sa ostvarenim odličnimuspjehom i primjernim vladanjem u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 105,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanje sredstava rada - mašina i uređaja - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1498,77 1498,77
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanja sredstava rada - mašina i uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1498,77
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 komada knjiga "Sve o avionima", stručne literature za zanimanje Mašinski tehničar - izborna područja Zrakoplov i motor i Opsluga zrakoplova i tereta, autora Bajić Safeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 503,10
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 3997,86 3997,86 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 3997,86
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-materijala za izradu 10 (deset) kanti za otpatke za vanjsku upotrebu za javne površine na području općine Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 727,39
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radnih stolica u radionici za zanimanje Zlatar- draguljar komada 11- ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 1068,21 1068,21 FEF d.o.o., 4200160190004, Azize Šaćirbegović 24, Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radnih stolica u radionici za zanimanje Zlatar-draguljar komada 11 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 1068,21
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka sadnica bilja za potrebe Eko sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019 50,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu za potrebe škole - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 3420,13 3420,13 SVJETLOST SARS d.d., SARAJEVO, 4200191820006
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 3420,13
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kompjuterske opreme za 2019. godinu-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 5220,95 5220,95 IMTEC d.o.o., Sarajevo, 4200918780045
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kompjuterske opreme za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019 5220,95
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2019 973,17
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Mašinski tehničar - izborno područje primjenjena informatika i računarstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2019 129,80
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje optičar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019 702,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja ispravnosti sistema vatrodojave sa pripadajućim detektorima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2019 175,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opremanje svlačionica u fiskulturnoj sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2019 490,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga obuke radnika iz oblasti zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.01.2019 356,85
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opravku i održavanje objekta - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 2948,00 2948,00 PENNY PLUS d.o.o.,Sarajevo, 4200162210002
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opravku i održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 2948,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje objekta cca.5m2 stakla debljine 4 mm sa uslugom brušenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 164,26
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 292,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastave Francuske dimenzija 200x100 cm i stolne zastavice sa PVC postoljem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 95,94
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka naljepnica za salu dimenzija 80x80 cm kom.2 i dimenzija 50x50 cm. kom. 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 90,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka lamperije 1 m2, osnovne boje za drvo 0,75 l, rezne ploče 1 kom. i brusni disk kom 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 29,30
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ventil/regulator pritiska plina za propan/butan bocu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 13,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom ruža za podjelu radnicama škole u povodu 8. marta - međunarodnog Dana žena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2019 100,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2019. godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj-Ugovaranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 9769,50 9769,50 LIGO ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 9769,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1086,43 1086,43 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 1086,43
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 5084,94 5084,94 BESSR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 5084,94
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 619,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 4682,00 4682,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 4682,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera i USB kablova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018 252,60
Ukupno po stranici 54626,96 49740,28 49740,28