Pretraga

Ukupno 66
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju network okruženja i kreiranja softvera za protokol Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2457,00 31.12.2019 2457,00 2457,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju netwoek okruženja i kreiranja softvera za biblioteku Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2925,00 31.12.2019 2925,00 2925,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor za pružanje usluga sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda u 2019 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 3675,00 03.12.2019 3675,00 3675,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS, ul. Bulevar Meše Selimovića 7. ID br. 4200298890007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 1945,68 14.11.2019 1945,68 1945,68 IMTEC DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica br. 3. Ilijaš, ul. Bosanski put bb. ID br. 4200918780045
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o kupoprodaji HTZ opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1354,64 23.12.2019 1354,64 1354,64 RM COMPANY DOO ZENICA UL. GORNJOZENIČKA 42. ID BR. 4218507720005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O KUPOPRODAJI LAPTOPA SA UGRAĐENIM OPERATIVNIM SISTEMOM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 2692,28 25.12.2019 2692,28 2692,28 KAMER KOMERC DOO SARAJEVO, ID BR. 4200086440001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR O IZRADI AŽURNE GEODETSKE SITUACIJE NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 5850,00 20.12.2019 5850,00 5850,00 GEODET DOO SARAJEVO, ID BR. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju usluga fotogrametričkog terestričkog snimanja na dijelu BKC Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2019 1170,00 07.06.2019 1170,00 1170,00 BN pro doo za projektovanje, geodetske poslove, trgovinu, servisiranje i posredovanje
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izrada Planova Upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo, LOT 1. Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" i LOT 2. Plan upravljanja zaštićenim pejsažem "Bentbaša" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 50310,00 24.06.2019 50310,00 ENOVA DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONZALTING DOO SARAJEVO
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1698,84 20.05.2019 1698,84 1833,33 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika za period 01.05.2019 - 30.04.2020 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1247,40 06.05.2019 1247,40 1247,40 ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO, UL. TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA BR. 20 ID BR. 4200213140080 (POLICA)
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji robe - laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 2399,00 22.04.2019 2399,00 2399,00 ALLIED VTM D.O.O. SARAJEVO, UL. HIFZI BJELAVCA 34. ID BR. 4201764400003
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Prve izmjene i dopune Plana JN za 2019. godinu Plan nabavki 24.04.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 21.02.2019 5173,75 BH TELECOM DD SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne 88. ID br. 4200211100021
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izradi ažurne geodetske situacije u Općini Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 6938,10 20.03.2019 6938,10 6938,10 GEODET DOO SARAJEVO, ul. Hamdije Ćemerlića br. 47. ID br. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu elaborata analize uzroka nastalog proloma tla u Velikom parku, Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 6891,30 26.02.2019 6891,30 6891,30 Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30, ID br. 4200287770000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ILUMINACIJE ARHEOLOŠKOG PARKA kALIN HADŽI ALIJINE DŽAMIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1168,77 15.02.2019 1168,77 1168,77 MALCOM DOO SARAJEVO, UL. BRANILACA SARAJEVA 11. ID BR. 4200160510009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu Projekta saancije proloma tla u Velikom parku, Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6639,75 22.03.2019 6639,75 6639,75 GRAĐEVINSKI FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU - INSTITUT ZA GEOTEHNIKU I GEOLOGIJU, SARAJEVO, UL. STJEPANA TOMIĆA BR. 3. ID BR. 4200287770000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan javnih nabavki za 2019 godinu - Zavod za zaštitu khipn Sarajevo Plan nabavki 19.02.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara za potrebe Zavoda u 2019 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 26.02.2019 1493,30 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. Tvornička 3. Sarajevo, ID br. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa UGOVOR ZA ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZAVODA ZA PERIOD 1.2.2019 - 31.1.2020.GODINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5616,00 05.02.2019 5616,00 5616,00 5D - CADD doo Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o snabdijevanju električnom energijom i korištenju distributivne mreže za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 12.02.2019 4439,96 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO, Ul. Vilsonovo šetalište 15. ID br.4200225150005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge obnove/zamjene videonadzora na zgradi Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 1381,52 04.02.2019 1381,52 1380,60 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje higijene i čišćenje poslovnih prostorija Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 01.02.2019 1337,31 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. Tvornička 3. Sarajevo, ID br. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge monitoringa i video nadzora za instalisani sistem zaštite Zavoda za period 1.1.2019 - 31.12.2019 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1298,70 04.02.2019 1298,70 1298,70 Unilab Agencija za zaštitu ljudi i imovine doo Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka stalnih sredstava, računari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2018 18252,00 24.12.2018 18252,00 18252,00 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka promotivnog materijala Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1178,78 26.12.2018 1178,78 1178,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izmjene i dopune Plana JN za 2018 godinu Plan nabavki 03.12.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe Zavoda u 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o vršenju usluga projektovanja - izrada Glavnog projekta Pejzažne arhitekture Arheološki lokalitet Kalin hadži Alijine džamije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6669,00 05.12.2018 6669,00 6669,00 CONTEXT DOO SARAJEVO, UL. ALIPAŠINA 2/1. ID BR. 4202568770001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije fasada tri stambeno poslovna objekta u ulici Štrosmajerova br.4., 6. i 8. u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2018 70175,64 22.11.2018 82105,50 NEIMARI DOO SARAJEVO, UL. PIJAČNA 70. ID BR. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa izvođenje radova čišćenja i uređenja na objektu Spomen park Vraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 4273,50 11.10.2018 4273,51 KJP "SARAJEVO-ŠUME" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200630090001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika Zavoda u 2018 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 1293,60 24.04.2018 1293,60 1293,60 AGRAM ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO PODRUŽNICA SARAJEVO, ID BR. 4200213140004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova tekućeg održavanja sanacije platoa oko tvrđave, stepeništa između kota +638 i +639 i između kota +639 i +640 stazeprema Obilježju zahvalnosti iObilježju u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 67769,00 17.09.2018 79290,00 NEIMARI DOO SARAJEVO ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno poslovnom objektu u ul. Maršala Tita 33. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2018 2500,00 23.07.2018 2500,00 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 UNILAB d.o.o. Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 420005460007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije balkona u ul. Mula Mustafe Bašeskije 58. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2018 13770,90 11.06.2018 13770,90 13770,90 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa nabavka aparata za espresso kafu za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 1190,00 22.06.2018 1190,00 1190,00
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o izradi ažurne geodetske situacija sa detaljnim geodetskim snimanjem i elaboratom za srednjevjekovni grad Dubrovnik, područje Općine Ilijaš Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2018 5978,70 27.06.2018 5978,70 5978,70 GEODET DOO, UL. Hamdije Čemerlića br. 47. ID br. 4201596930000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o noveliranju projekata sanacije i restauracije fasada u Štrosmajerovoj ulici br. 4.,6. i 8. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018 1755,00 25.04.2018 1755,00 1755,00 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za odrzavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1.2018 - 31.12.2018 godine, ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 4492,80 16.02.2018 4492,80 2620,80 DUNET INFORMATIKA DOO SARAJEVO, ID BR. 4201475550005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge monitoringa i interventne službe za instalisani sistem zaštite Zavoda za period 1.1.2018 do 31.12.2018 godine, ZZN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 1298,70 16.02.2018 1298,70 UNILAB DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, SARAJEVO, ID BR. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za odrzavanje higijene i čišćenje pp Zavoda u 2018 godini _ ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 TFS BH DOO SARAJEVO, ID BR. 4202416830009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara u 2018 - ZZN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 R&S DOO SARAJEVO, ID.BR. 4200056290005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa plan javnih nabavki za 2018 - ZZN Plan nabavki 27.02.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o nabavci robe, nabavka informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2017 9921,60 29.12.2017 9921,60 9921,60 Društvo za istraživanje i razvoj informacionih sistema "COMP_IT" doo Sarajevo, ul. Derviša Numića br. 9. ID br. 4201114700002
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za dizajn, pripremu i štampu grafičkog materijala za "Izložbu u povodu 50.godina Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 4073,54 21.12.2017 4073,54 4073,54 PROPRINT GRAFIČKI DIZAJN STUDIO SARAJEVO, vl. Kapić Ekrem,ul. Avde Hume 19. ID br. 4301544520002
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za usluge monitoringa i interventne službengu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 1123,20 08.03.2017 1123,20 1123,20 UNILAB DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, SARAJEVO, ID BR. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Obuka/tečaj za potrebe korištenja ArcGIS softvera (Esri napredni tečaj "ArcGIS 2 : Essential Workflows) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 6926,40 19.12.2017 6926,40 6926,40 GDI DOO SARAJEVO, Fra Anđela Zvizdovića 1/16.
Ukupno po stranici 339408,90 362859,77 153787,95