Pretraga

Ukupno 259
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta zamjenskih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 6786,00 0,00 Five Extra d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 34/1
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 1053,00 1053,00 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnih hemijskih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 1755,00 1755,00 Conver d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje, ID: 4200803020004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 6402,24 0,00 Corto d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade predmjera radova sa izvedbenim dijelom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 6903,00 6903,00 HS Inžinjering d.o.o. Stupska bb, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku materijala i opreme za održavanje elektro instalacija i rashladnih uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 4447,73
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku fiskalnih printera sa uslugama fiskalizacije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2020 17245,80 17245,80 Imtec d.o.o. Sarajevo, Bosanski put bb, ID: 4200918780002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku svježeg cvijeća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020 292448,05
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo I pojedinačni ugovor za nabavku goriva i maziva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2020 111203,82 0,00 Energopetrol dd Sarajevo, Azize šaćirbegovića 4b, ID: 4200163020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz pana nabavki 2020. godina Plan nabavki 23.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2020 16738,00 0,00 Sarajevo osiguranje dd, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugpovor za nabavku hladnih i toplih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2020 5111,75 0,00 Hoše komerc d.o.o. Sarajevo,Tvornička 20, ID: 4200442500006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 4317,30 0,00 Convert d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7 ID: 4200803020004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade izvedbenog projekta parkinga Vlakovo III faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 5265,00 0,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije projekata koji se odnose na groblje Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 1404,00 0,00 HS Inžinjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga autoobaveznog osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2020 14041,00 0,00 Sarajevo osiguranje dd, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga protiv provalnog obezbjedjenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6903,00 0,00 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID: 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga fizicke zastite imovne i ljudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6942,78 0,00 Securitas d.o.o., Bačići 3, ID: 4227417480004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 3181,23 0,00 Config d.o.o. Mostar, Podružnica Sarajevo, A.šaćirbegović 128, ID: 4227431980001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku goriva i maziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2020 6793,37 0,00 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, ID: 4200999090005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga zakupa digitalnih kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2020 13923,00 0,00 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6, ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda i registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 2417,71 0,00 Ipsilon d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, ID: 4202236260000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 5557,50 0,00 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora izgradnje krematorija II faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 6903,00 0,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Fewrde Hauptmana 7, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji krematorija II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 584934,22 0,00 Prograd d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, ID: 4218089970008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku konsultantskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 5900,00 0,00 Pravno savjetovanje, Mraovac 3, ID: 430227492000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sanacije oštečenih spomenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 5700,00 0,00 OKR mermer, Abdurahmana Muharemije 51, ID: 4300115540007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT1 specijalni i kovani alat Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 11700,00 0,00 Penny Plus d.o.o. Igmanska bb, Vogošća, ID: 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za polaganje kablova i izvođenje elektroinstalacijskih radova na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6317,99 6317,99 GD Rad dd,. Muslimanske brigade bb, ID: 422706120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na sanaciji saobraćajnica sa zamjenom ivičnjaka na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2019 6318,00 6317,99 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i popravke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 4668,30 0,00 Euro Bicco d.o.o. Sarajevo, Terezija 27, ID: 4200159930002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 6900,20 6900,20 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka LOT 2 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 213794,34 0,00 Toma trgovina d.o.o. Donja reka 24, Jastrebarsko HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka- LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 184703,34 0,00 Toma trgovina d.o.o. Donja reka 24, Jastrebarsko HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2019 23398,83
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 4680,00 0,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT3 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 58500,00 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-sivac ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 356756,40 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 4890,00 0,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 104808,60 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 3510,00 0,00 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6, ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za godišnji pretplatnički zakup za privredni servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 2246,40 0,00 Nezavisna novinska agencija Onasa d.o.o., H.Kreševljakovića 12/1, ID: 4200080160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2019 5384,99
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovorza nabavku usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 14001:2015 za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 4680,00 0,00 DQS BH Bhcert d.o.o. Branilaca šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT4 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 181271,26 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga Izrada dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite (procjena ugroženosti, elaborat sigurnosti, projektni zadatak tehničke zaštite štićenog objekta) za Direkciju, Prodavnicu pogrebne opreme, Groblja Bare, kapele Bare i groblje Vlakov Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 1404,00 0,00 ES Hydrotehnics d.o.o. sarajevo, A. šaćirbegović 128, ID: 4200520310006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto-opreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 4721,75 0,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije idejnog i glavnog projekta sistema drenažne odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 5265,00 0,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25d
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora proširenja parkinga na groblju Vlakovo - II faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 1989,00 0,00 Arting BH d.o.o., Đoke Mazalića 2, Sarajevo ID: 4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara i računarske opreme, primtera i ostale informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2019 11226,15 0,00 Aspo rail d.o.o. Sarajevo, Alipašina 47, ID: 4202124540000
Ukupno po stranici 325679,60 2027732,45 46492,98