Pretraga

Ukupno 237
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 5557,50 0,00 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora izgradnje krematorija II faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 6903,00 0,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Fewrde Hauptmana 7, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji krematorija II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 584934,22 0,00 Prograd d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, ID: 4218089970008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku konsultantskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 5900,00 0,00 Pravno savjetovanje, Mraovac 3, ID: 430227492000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sanacije oštečenih spomenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 5700,00 0,00 OKR mermer, Abdurahmana Muharemije 51, ID: 4300115540007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT1 specijalni i kovani alat Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 11700,00 0,00 Penny Plus d.o.o. Igmanska bb, Vogošća, ID: 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na sanaciji saobraćajnica sa zamjenom ivičnjaka na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2019 6318,00 6317,99 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za polaganje kablova i izvođenje elektroinstalacijskih radova na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6317,99 6317,99 GD Rad dd,. Muslimanske brigade bb, ID: 422706120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i popravke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 4668,30 0,00 Euro Bicco d.o.o. Sarajevo, Terezija 27, ID: 4200159930002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 6900,20 6900,20 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka- LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 184703,34 0,00 Toma trgovina d.o.o. Donja reka 24, Jastrebarsko HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2019 23398,83
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka LOT 2 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 213794,34 0,00 Toma trgovina d.o.o. Donja reka 24, Jastrebarsko HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 4890,00 0,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 104808,60 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 3510,00 0,00 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6, ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za godišnji pretplatnički zakup za privredni servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 2246,40 0,00 Nezavisna novinska agencija Onasa d.o.o., H.Kreševljakovića 12/1, ID: 4200080160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2019 5384,99
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovorza nabavku usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 14001:2015 za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 4680,00 0,00 DQS BH Bhcert d.o.o. Branilaca šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT4 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 181271,26 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 4680,00 0,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT3 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 58500,00 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-sivac ili ekvivalent Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2019 356756,40 0,00 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136, ID: 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto-opreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 4721,75 0,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga Izrada dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite (procjena ugroženosti, elaborat sigurnosti, projektni zadatak tehničke zaštite štićenog objekta) za Direkciju, Prodavnicu pogrebne opreme, Groblja Bare, kapele Bare i groblje Vlakov Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 1404,00 0,00 ES Hydrotehnics d.o.o. sarajevo, A. šaćirbegović 128, ID: 4200520310006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije idejnog i glavnog projekta sistema drenažne odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 5265,00 0,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25d
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora proširenja parkinga na groblju Vlakovo - II faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 1989,00 0,00 Arting BH d.o.o., Đoke Mazalića 2, Sarajevo ID: 4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara i računarske opreme, primtera i ostale informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2019 11226,15 0,00 Aspo rail d.o.o. Sarajevo, Alipašina 47, ID: 4202124540000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za konsultantske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 5900,00 0,00 Pravno savjetovanje, Mraovac 3, Sarajevo, ID: 4302274920000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aparata za sušenje ruku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1879,96 1879,96 Vokel d.o.o. Sarajevo, Podružnica Sarajevo Kurta Schorka 5a, ID: 4272029000047
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hajfiša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 6839,97 6839,97 Alternativa d.o.o. Put Famosa 38, Ilidža ID:4200378810004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku izrade idejnog i glavnog projekta sistema drenaže odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.10.2019 14625,00 0,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID: 4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rashladne komore za smještaj umrlih lica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2019 69989,40 0,00 Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, Ilidža, ID: 4201572320006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2019 11400,00 11400,00 UnicreditBank dd Kardinala Stepinca bb, Mostar, ID 4227162980008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT 2 građevinski ručni, električni alat i pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 17520,29 0,00 Adazal d.o.o. Sarajevo, Aleja Bosne srebrene 201, ID:4200379970005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga vještačenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2019 2340,00 2340,00 Bestfin d.o.o. Sarajevo, ID: 4201793680007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku propan butan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 5990,40 5990,40 Liquivex d.o.o. Usora, ID: 4218489210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarisjkog materijala, uređaja, tonera i ketridža Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.09.2019 56716,92 56716,92 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička vozila, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 6317,99 6317,99 Guma M d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, ID: 4227111640008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavaku građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2019 8459,10 8459,10 Senigor d.o.o. Sarajevo, Osik do br.1, ID: 4200909100007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća-smjesa za travnjake, kisela zemljišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2019 5430,14 5430,14 Ellcons d.o.o. Kiseljak
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2019 4329,00 4329,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku 6 dodatnih licenci GIS Axiom memento za upravljanje grobljima Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.08.2019 18999,96 18999,96 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana J.Jelačića 22b, OIB: 07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2019 541429,20 541429,20 Manjo d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID: 4200271770000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6318,00 6318,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu elaborata za izdavanje predhodne vodne saglasnosti za objekat kompleksa krematorija i memorijalnog centra na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 1111,50 1111,50 ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 5741,78 5741,78 DSC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.07.2019 11787,00 11787,00 Sarajevo Osigurarnje D.D. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade idejnog projekta kolskih i pješačkih saobraćajnica na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2019 11512,80 11512,80 Routing d.o.o. Banja Luka
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.08.2019 9360,00 9360,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1; ID: 4202095420008
Ukupno po stranici 28783,82 2613343,86 735499,90