Pretraga

Ukupno 257
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička vozila, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 6317,99 6317,99 Guma M d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, ID: 4227111640008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavaku građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2019 8459,10 8459,10 Senigor d.o.o. Sarajevo, Osik do br.1, ID: 4200909100007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća-smjesa za travnjake, kisela zemljišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2019 5430,14 5430,14 Ellcons d.o.o. Kiseljak
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2019 4329,00 4329,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku 6 dodatnih licenci GIS Axiom memento za upravljanje grobljima Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.08.2019 18999,96 18999,96 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana J.Jelačića 22b, OIB: 07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2019 541429,20 541429,20 Manjo d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID: 4200271770000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6318,00 6318,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu elaborata za izdavanje predhodne vodne saglasnosti za objekat kompleksa krematorija i memorijalnog centra na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 1111,50 1111,50 ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 5741,78
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade idejnog projekta kolskih i pješačkih saobraćajnica na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2019 11512,80 11512,80 Routing d.o.o. Banja Luka
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.08.2019 9360,00 9360,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1; ID: 4202095420008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala za kosilice, pile i puhače Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 27864,72 27864,72 Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.07.2019 11787,00 11787,00 Sarajevo Osigurarnje D.D. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga internet oglašavanja u svrhu promovisanja preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 5799,97 5799,97 Nekros d.o.o. Posušje, Fra Grge Martića 4, ID: 4272421460005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.07.2019 5250,00 5250,00 MBD export-import d.o.o. Podružnica 1, Kreševo, ID:4218700210014
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2019 152053,20 152053,20 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 5812,56 5812,56 Nex Studio d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, ID: 4201629880003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije, snacije i adaptacije postojećeg autobuskog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 6786,00 6786,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2019 58356,52 58356,52 Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije i geodetskih snimaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 6786,00 6786,00 IGA-3D d.o.o. Lješevo 4, Ilijaš, ID:4201365610002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 1474,20 1474,20 Oberon d.o.o. Vučija luka 36, Istočno Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske dezinfekcije grobalja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6836,89 6836,89 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina, 1.Maj 14, ID: 4400304760004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pružanja usluga ispitivanja, kontrola i zamjena aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 3784,95 3784,95 HSC d.o.o. Sarajevo, Veliki Kačenik 38, ID: 4200454930006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata inženjersko geološkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana gradskog groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2019 16962,66 16962,66 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25-D, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga mjesečnog najma i održavanja softvera za terensko prikupljanje i kontrole podataka o grobnim mjestima za andrpid "cloud" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2019 2346,48 2346,48 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenci za informacijski sistem za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2019 2933,74 2933,74 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistematskog pregleda za uposlenike KJKp "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 2050,24 2050,24 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, Alije Isakovića 3 ID: 4200084310003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vrata od kaljenog stakla za objekat prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1476,41 1476,41 Rama glas d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 366, ID: 4200079310003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge izvođenja muzike sa muzičkim istrumenton (truba) na sahranama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2019 42000,00 42000,00 OD Silencio Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga certifikacijskog audita u skladu sa standardom EN 15017 - pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3861,00 3861,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID:4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog materijala za mašine za graviranje i izrezivanje materijala_ Mega sing Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 1330,92 1330,92 Mega Sing d.o.o. Visoko, ID: 4218583740007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog materijala za graviranje i izrezivanje materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 1948,06 1948,06 Alim d.o.o. Visoko, ID: 4218073540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i mašina sa ugradnjom LOT2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2019 115244,18 115244,18 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i mašina sa ugradnjom LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2019 81072,85 81072,85 Jasmin M d.o.o. Ljeskovica bb, Žepče, ID: 4218141300008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije projekta proširenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 6844,50 6844,50 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i motornih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova- LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2019 58337,14 58337,14 Autodelta d.o.o. Sarajevo, Bolnička 11, ID: 4200381790006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju Aleje veterana - I faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2019 197437,50 197437,50 Špic beton d.o.o. Zenica, pehare 75 ID:4218455660009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo - II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2019 110565,00 110565,00 Špic Beton d.o.o. Zenica, Pehare 72 ID: 4218455660009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo - proširenje Aleje veterana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 2574,00 2574,00 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2 ID:4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izradi betonskih stopa na pješačkoj stazi, ugradnja ograde i proširenje krivina na saobračajnicama groblja Vlakovo - lokalitet Kurvanj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 6192,44 6192,44 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje elektro radova na hlornoj stanici - Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 4468,23 4468,23 HMI inžinjering d.o.o. Sarajevo, ID:4200178640007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na pripremanju terena i postavljanje betonskih stubova rasvjete na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 6305,41 6305,41 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga kolektivo kombinovano osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 16224,00 16224,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hladnih i toplih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5129,50 5129,50 Hoše komerc d.o.o. Sarajevo, ID: 4200442500006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LCD LED televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 3534,57 3534,57 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatne opreme za hlornu stanicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 1031,05 1031,05 Elcom d.o.o. Tuzla, M.M.Dizdara - Stupine bb, ID: 4209092690009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zakup digitalnih kopir/printer aparata A3/A4 za potrebe zajedničkig službi i grobnog ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6926,40 6926,40 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zamjenu alarmnog sistema i ugradnje vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6959,16 6959,16 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
Ukupno po stranici 5741,78 1621016,79 1621016,79