Pretraga

Ukupno 262
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LCD LED televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 3534,57 3534,57 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatne opreme za hlornu stanicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 1031,05 1031,05 Elcom d.o.o. Tuzla, M.M.Dizdara - Stupine bb, ID: 4209092690009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zakup digitalnih kopir/printer aparata A3/A4 za potrebe zajedničkig službi i grobnog ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6926,40 6926,40 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zamjenu alarmnog sistema i ugradnje vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6959,16 6959,16 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projektovanja rasvjete - parking groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 5900,00 5900,00 Eding Telecom d.o.o. Ivanjska 8, Sarajevo ID: 4200634240008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku obilježja sa montažom za grobna mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6879,60 6879,60 Ellcons d.o.o. Kiseljak ID: 4236022700004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku izvođenja radova prve faze kompleksa krematorija i komemorativnog centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2019 524745,00 524745,00 Prograd d.o.o. Žepče, Donja golubinja bb, ID: 4218089970008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sviježeg cvijeća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 196344,72 196344,72 Masline d.o.o. Mostar, Vukodolska 4 ID 4227112880002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavki armirano betonskih kanalizacionih cijevi i cesmi od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 45292,80 45292,80 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 6844,50 6844,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 6903,00 6903,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, ID: 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hortikuturnog uredenja grobljanskih površina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 274365,00 274365,00 OZ Bios p.o. Visoko, Gornja vratnica bb ID: 4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga zaštite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 6942,78 6942,78 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, ID: 4227417480004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugrađenim rezervnim djelovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3181,23 3181,23 Config d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo Trg heroja 8 ID: 4227431980001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za adaptaciju prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 1755,00 1755,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila i usluga registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2682,57 2682,57 Ipsilon d.o.o. Sarakevo, Kolodvorska 12, ID: 4202236260000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluge izrade glavnog projekta proširenja gradskog groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 21879,00 21879,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za izgradnju krematorija - I faza izgradnje krematorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 6786,00 6786,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projekta za gas iz cisterne na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 2910,01 2910,01 AS-Gas d.o.o. Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb, ID: 4300899870008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje elektro instalacija i rashladnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 4025,97 4025,97 HMI Inžinjering d.o.o., Sarajevo, ID: 4200178640007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 1053,00 1053,00 Bušić Co d.o.o. Sarajevo, ID: 4201272440000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za objekat hlorne stanice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 41103,50 41103,50 Elcom d.o.o. M.M.Dizdara-Stupine B2, Tuzla ID: 4209092690009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga pružanja usluga obaveznog auto osiguranja, autokasko osiguranja i zeleni karton Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2018 13985,00 13985,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 128696,43 128696,43 Dinalsa d.o.o. Sarajevo, Huseina Đoze 3, ID: 4200426560007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drona sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 3510,47 3510,47 R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb, ID: 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2019 267799,97 267799,97 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plotera sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2018 6900,08 6900,08 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnicxe 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju postupka za nabavku robe za hortikulturno uređenje grobljanske površine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji infrastrukture kojom upravlja i gazduje KJKP "Pokop" d.o.o. - rekonstrukcija saobraćajnice na groblju Bare i Tip 2 (dio saobraćajnice) dionice 67,71,72,73,75 i 82 i radovi na sanaciji uzdignu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2018 138800,60 138800,60 Termobeton d.o.o. Breza, Potkraj bb, ID: 4218300540007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih podesta, gazišta i stepenica sa ugradnjom pored kapela na groblju Bare Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 70118,10 70118,10 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 2831,62 2831,62 Vokel d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 5A, ID: 4272029000047
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na obilježavanju grobnih polja unutar groblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 6899,86 6899,86 Ellcons d.o.o. Kiseljak, Đ.Đakovića 60, ID: 4236022700004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređena groblja Vlakovo - proširenje Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3510,00 3510,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kiselootpornih i protivkliznih pločica sa ostalim potrošnim materijalom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3316,47 3316,47 Vokel d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 5a, ID: 4272029000047
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga uvođenja standarda EN15017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 2400,00 2400,00 E.N.Motiv d.o.o. Sarajevo, Branilaca Šipa 19D, ID: 4202045320002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit eksterne derifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 4680,00 4680,00 DQS BH - Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, Sarajevo ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji infrastrukture kojom upravlja i gazduje KJKP "Pokop" d.o.o. - rekonstrukcija saobraćajnice na groblju Bare i Tip 2 (dio saobraćajnice) dionice 67,71,72,73,75 i 82 i radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 6142,50 6142,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit eksterne derifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 14001:2015 za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 4680,00 4680,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Sarajevo, Branilaca Šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aluminijskih vrata za sanitarni čvor na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 4633,20 4633,20 Salix d.o.o. Sarajevo, PC Zujevina bb, Hadžići, ID: 4200580130007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rušenja i premještanja cvjećare a groblju Sv.Josip Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 6903,00 6903,00 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 2 - nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 211657,34 211657,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24, Hrvatska ID: HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka - Obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 181801,34 181801,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24 ID: HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku propan butana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 7003,62 7003,62 Liquivex d.o.o. Usora, Žabljak bb, ID: 4218489210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 11695,32 11695,32 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge geološkog istraživanja - izrada elaborata o inženjerskogeološko - geotehničkim karakteristikama terena za kompleks krematorija sa pratećim sadržajem na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 5733,00 5733,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dogradnje drenažnog sistema na parcelama M11 i M12 sa sanacijom i dovođenjem u prvobitno stanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 6903,00 6903,00 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urnu od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 5616,00 5616,00 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge projektovanja izvedenog stanja hlorne stanice na gradskom groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3767,40 3767,40 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Nikole Šopa 9, ID:4201906550008
Ukupno po stranici 0,00 2298266,68 2298266,68