Pretraga

Ukupno 234
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 128696,43 128696,43 Dinalsa d.o.o. Sarajevo, Huseina Đoze 3, ID: 4200426560007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drona sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 3510,47 3510,47 R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb, ID: 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2019 267799,97 267799,97 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plotera sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2018 6900,08 6900,08 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnicxe 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih podesta, gazišta i stepenica sa ugradnjom pored kapela na groblju Bare Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 70118,10 70118,10 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju postupka za nabavku robe za hortikulturno uređenje grobljanske površine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na obilježavanju grobnih polja unutar groblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 6899,86 6899,86 Ellcons d.o.o. Kiseljak, Đ.Đakovića 60, ID: 4236022700004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređena groblja Vlakovo - proširenje Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3510,00 3510,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kiselootpornih i protivkliznih pločica sa ostalim potrošnim materijalom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3316,47 3316,47 Vokel d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 5a, ID: 4272029000047
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 2831,62 2831,62 Vokel d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 5A, ID: 4272029000047
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit eksterne derifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 4680,00 4680,00 DQS BH - Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, Sarajevo ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit eksterne derifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 14001:2015 za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 4680,00 4680,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Sarajevo, Branilaca Šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aluminijskih vrata za sanitarni čvor na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 4633,20 4633,20 Salix d.o.o. Sarajevo, PC Zujevina bb, Hadžići, ID: 4200580130007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga uvođenja standarda EN15017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 2400,00 2400,00 E.N.Motiv d.o.o. Sarajevo, Branilaca Šipa 19D, ID: 4202045320002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rušenja i premještanja cvjećare a groblju Sv.Josip Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 6903,00 6903,00 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 2 - nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 211657,34 211657,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24, Hrvatska ID: HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka - Obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 181801,34 181801,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24 ID: HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku propan butana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 7003,62 7003,62 Liquivex d.o.o. Usora, Žabljak bb, ID: 4218489210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 11695,32 11695,32 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dogradnje drenažnog sistema na parcelama M11 i M12 sa sanacijom i dovođenjem u prvobitno stanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 6903,00 6903,00 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge geološkog istraživanja - izrada elaborata o inženjerskogeološko - geotehničkim karakteristikama terena za kompleks krematorija sa pratećim sadržajem na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 5733,00 5733,00 Design&QC d.o.o. Sarajevo, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urnu od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 5616,00 5616,00 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge projektovanja izvedenog stanja hlorne stanice na gradskom groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3767,40 3767,40 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Nikole Šopa 9, ID:4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor rušenja portirnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 175,50 175,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga interneta LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2018 5502,84 5502,84 BH Telecom d.d. Zmaja od Bosne 88, ID: 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2018 14912,35 14912,35 BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, ID: 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za rušenje portirnice na gradskom groblju Vlakovo radi izgradnje krematorija sa pratećim sadržajem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 6897,15 6897,15 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 6862,05 6862,05 SOKR "Kamen Bare" Jukićeva 138, Sarajevo, ID: 4300033810006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge tekućeg održavanja i servisiranje elektro instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 2850,00 2850,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 5850,00 5850,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku platforme na elektromotor nosivosti 500 kg Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 23400,00 23400,00 DVG-ALM COMPANY d.o.o. Sarajevo, ID: 4200554480008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga rada mašina po satu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 6786,00 6786,00 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabaku usluga izrade idejnog projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 3510,00 3510,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2018 9680,00 9680,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 6903,00 6903,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije enterijere akapela gradskog groblja Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 6903,00 6903,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 4095,00 4095,00 Pronto d.o.o. Brčko, Prof. M.ef. Sinanagića 6, ID: 4600071280006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2018 98423,91 98423,91 HM Tenax d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 158, ID: 4200151360002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o obustavi postupka - Mobilna telefonija LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku seta finansijskih izvještaja za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 9360,00 9360,00 Merfi d.o.o. Sarajevo, Porodice Ribar 37, ID: 4200967130005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 130614,12 130614,12 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 44898,75 44898,75 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamenaprilep-Sivac ili ekvivalent LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 334711,26 334711,26 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za ozrezivanje samoljepljive folije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 4095,16 4095,16 Rim Šped d.o.o. B.Brod, Majke Jugovića 10, ID: 400128180004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - Fiksna telefonija LOT1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - usluge interneta LOT3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto opreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1884,00 1884,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 1281,60 1281,60 Dijamant d.o.o. Sarajevo, Semizovac bb, ID: 4200108270008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnog vozila za pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2018 69557,55 69557,55 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku teretnog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2018 67147,00 67147,00 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
Ukupno po stranici 0,00 1817356,46 1817356,46