Pretraga

Ukupno 50
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika OŠ "Srednje" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 2183,00 2183,00 JU DOM Zdravlja KS, Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika -(hor) nastup na svečanosti u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 200,00 200,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, Sarajevo ID broj: 4200153220003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš kotizacija za učešće na seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika-škola plivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 4240,00 4240,00 Centrotrans Eurolines d.d Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200153220003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta OŠ "Srednje" u 2019. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 11998,35 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka materijala za čišćenje OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 2000,00 Elnet d.o.o Sarajevo - Srednje, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka ogrijevnog drveta u 2019. godine - OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 2496,12 Kraško promet d.o.o Olovo Olovo ID broj: 4218212500003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka projektora-OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 3000,00 3000,00 "Enter Computers" Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4301447320007
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta u 2019. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2019 11998,35
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge postavljanja mrežne instalacije za projektore u učionicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 321,75 321,75 "Aldi - Company" doo Sarajevo, Sarajevo ID broj: 4200120990008
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge reprezentacije - dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 300,00 300,00 UR Restoran "Mehdijano1" Krivajevići, Sarajevo ID broj: 4302029960004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika na takmičenje OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 100,00 100,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, Sarajevo ID broj: 4200153220003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Servisiranje fotokopir aparata-OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 371,83 371,83 Elif Zenica, Zenica ID broj: 4319319320009
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sanitarni pregled radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 30,00 30,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo KS Sarajevo, ID broj: 4200329950003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga - kotizacija za učešće na seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Servisiranje školske kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 350,01 350,01 Sajmir d.o.o Vogošća, Sarajevo ID broj: 4201934680006
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kancelarijskog materijala u 2019. OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 2000,00 Đozo - Comerc Sarajevo ID broj: 4200121290000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika na takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 250,00 250,00 Vildan Tours Vogošća Sarajevo, ID broj: 4200243640001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 794,72 Vatrosistemi d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200117260007
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2019. godini OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2019 16428,80 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2019. godini-OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1310,40 IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o, Sarajevo ID broj: 4201219470002
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2019. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019 16426,80
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Srednje" Ilijaš za 2019. godinu Plan nabavki 22.02.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Radovi na objektu podrucne škole u Kamenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7000,00 7000,00 Fazum-Gradnja d.o.o Ilijaš, Sarajevo, ID broj: 4200347420003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2018. godini OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 15440,14 15440,14 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018 15440,14
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kancelarijskog materijal OŠ "Srednje" u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 2165,42 2165,42 Đozo - Comerc Sarajevo ID broj: 4200121290000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Radovi na ugradnji termo izolacije na krovu kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 1221,48 1221,48 HDI doo Sarajevo ID broj: 4201229940007
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Pelet OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2018 12000,00 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta OŠ "Srednje" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 12000,00
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sistematski pregled radnika OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 2124,00 JU DOM ZDRAVLJA KS SARAJEVO
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka uglja OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 2000,00 2000,00 Barsa d.o.o Goražde Goražde, ID broj: 4245025380000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka ogrijevnog drveta OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 3000,00 3000,00 Kraško promet d.o.o Olovo Olovo ID broj: 4218212500003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja za potrbe školske kotlovnice OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 6980,22 Hifa-Petrol d.o.o Sarjevo, Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluda dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u OŠ "Srednje" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1567,80 Sanacija 3D d.o.o Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4202033660002
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Srednje" Ilijaš Plan nabavki 09.01.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš lož ulje-OS Srednje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2017 21621,60 21621,60 Hifa-Petrol d.o.o Sarjevo, Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš sanacija i uredzenje predulaza Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.09.2017 10593,87 10593,87 Fazum-gradnja d.o.o Ilijaš, Sarajevo ID broj: 4200347420003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš nabavka radova na sanaciji i uredzenju predulaza Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017 10593,87
JU OŠ “Srednje” Ilijaš PVC stolarija-PŠ u Dragoradima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2017 9073,35 9073,35 AB Neretva doo Mostar, Mostar ID broj: 4227088300008
JU OŠ “Srednje” Ilijaš nabavka i ugradnja PVC stolarije na objektu PŠ u Dragoradima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017 9073,35
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka tableta i laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 6440,99 6440,99 TR "Enter" Computers Sarajevo, ID broj: 4301447320007
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Dopune plana javnih nabavki JU OŠ "Srednje" Ilijaš Plan nabavki 03.08.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabaka kancelarijskom materijala za potrebe JU OŠ "Srednje" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 1737,73 1737,37 "Đozo - Comerc" Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sistematski pregled radnika JU OŠ "Srednje" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 1664,00 1560,00 JU DOM Zdravlja KS, Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka robe - drveni pelet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 7002,45 7002,45 "Sarfa" d.o.o Srednje, Sarajevo, ID broj: 42016344700005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka robe - ogrijevno drvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 2046,33 2046,33 KJP za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo šume" d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200630090001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2017 21621,60
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 1411,02 1411,02 Sanacija 3 D d.o.o Sarajevo, Kasima Begića 23, 71210 Ilidža, ID broj: 4202033660002
JU OŠ “Srednje” Ilijaš plan javnih nabavki za 2017. Plan nabavki 10.01.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00