Pretraga

Ukupno 37794
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Papiri, obrasci i ostali kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 643,50 643,50 Tel Trade d.o.o. ID 4218641370002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dodatno štampanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017 0,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 149,80 149,80 TRIAB d.o.o., Sarajevo Centar, 4201827680001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sanitarni pregledi radnika 2017.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 2679,50 10.03.2017 2679,50 2679,50 Zavod za javno zdravstvo FBIH
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju KZ 101/16 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 16.01.2017 11697,89 30.01.2017 146453,58 11697,89 '' Controlmatik BH'' d.o.o
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa KTKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar , 4200566060004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Nabavka lančanih dizalica'' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 24.03.2017 11723,18 24.08.2017 11723,17 11723,17 '' Indenna- Dizalice '' d.o.o Garčanica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo Plan nabavki 16.02.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 24.03.2017 4680,00
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017 16327,19
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2017 283977,16 283977,16 LIV-S d.o.o. Visoko 218598850003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije sedmičnog magazina "START BIH" na godišnjem nivou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 66,00 66,00 NIK DENAMEDA, Sarajevo Centar, 4200563630004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka TCMS omota i naljepnica za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2017 21389,94
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 5572,71 5572,71 LAMPER d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka roba za reprezentaciju Ureda GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 5921,90 5921,90 Vidra commerc d.o.o., Sarajevo Novi Grad , 4200322860009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 999,18 999,18 VATROSERVIS doo, Novo Sarajevo , 4201935490006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 1404,00 1404,00 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200144230004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja službenog vozila Hyundai ix35 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 297,70 297,70 "BILLY" d.o.o. Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200036420000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 1168,27 1168,27 DERATIZER D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200149200006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnog stola s komodom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 535,00 535,00 BEGEX, Sarajevo Novi Grad, 4200426480003
JU OŠ Stari Ilijaš Dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 700,00 292,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Plan nabavki za 21017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka alata za održavanje računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 1881,19 1881,19 ARCHITEKTENGRUPPE S71 DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200630920004
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna i izmjena Plana nabavke za 2017.godinu Plan nabavki 22.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje – držača za sapun za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 109,50 109,50 Defter doo sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4200303990007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja aparata Panasonic Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 58,50 58,50 "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO, Novo Sarajevo , 4200078850004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja kopir aparata Canon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 665,73 665,73 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo , 4200012750009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja vozila - januar-februar 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 28,08 28,08 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 750,00 600,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge štampanja koverata i bijelih KTN omota za spise Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 7019,88 7019,88 BIROTEHNIK KOMERC d.o.o. SARAJEVO, Ilidža, 4200205800003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije Službenih novina - polugodišnja pretplata Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.01.2017 500,00 500,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza - mart 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.03.2017 5712,99 5712,99 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog saobraćaja - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2017 5607,00 5607,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.01.2017 6348,99 6348,99 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku radne uniforme za vatrogasce Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2017 78343,20 78343,90 EURO VEZ d.o.o. Tešanj
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Akti u postupku javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2017 78343,20
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije pošte - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 6073,90 6073,90 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije pošte - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 4771,30 4771,30 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge odvoza smeća - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge odvoza smeća - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 6665,78 6665,78 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 8641,21 8641,21 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Fakultet političkih nauka UNSA Plan javnih nabavki za 2017. godinu FPN Plan nabavki 18.11.2016
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucija struje - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.03.2017 2531,93 2531,93 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. -SARAJEVO, Novo Sarajevo , 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije struje - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 2757,36 2757,36 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2017 614,30 614,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - februar 2017 paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2017 621,60 621,60 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Ukupno po stranici 146840,90 603025,67 467713,18