Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Treća osnovna škola" USLUGE DEZINFEKCIJE , DERATIZACIJE I dez.2018 16.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum 16.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-baner s natpisom "SHADOW OF MEMORY" 14.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica - nosača vreća 13.04.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina instrumenta za mjerenje sjajnosti 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cisterne za pranje ulica- 13.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane Aptamil Premature Allergy Digestiv Care 400 gr 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad- 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara--- 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva - EURO DIESEL EN 590-2004 EURO 5 13.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora - Ugovor 13.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka etisona. 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 - Okvirni sporazum 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 - Okvirni sporazum 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 13.04.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka i isporuka opreme i materijala za grijanje u sali 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za teretna vozila (kamione i prikolice)- 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal mart 2018 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj - Ugovor 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 13.04.2018
JU Pedagoški fakultet kupovina karti januar 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Nafta i naftni derivati- benzin" 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o dodjeli nabavke sportske opreme za škole 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za oca uposlenika 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - popravak kopir aparata Canon IR2520 u konferencijskoj sali 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - promjena odvodne cijevi 13.04.2018
JU Pedagoški fakultet Uplata karti za mjesec januar 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Instalacija i konfiguracija domenskih servisa" 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Tecni azot" 13.04.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o nabavci kompjuterskog, kancelarijskog i nastavnog materijala i sitnog inventara 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice - Ugovor 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za uposlenicu 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za bivšeg uposlenika 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Ugovor o nabavci vatrogasnih aparata 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o dodjeli nabavke vatrogasnih aparata 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac") 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a 13.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba-nagradna samostojeća plaketa 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-izrada vizit kartica 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma medijskog prostora 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usuga posluživanja hrane i pića 12.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji - Ugovor 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke robe- hrana i prehrambeni proizvodi 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke kancelarijskog namještaja 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva 12.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 033-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja računalne opreme (LOT 1). 12.04.2018