Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Narodno pozorište Sarajevo nabavka sanitarnog materijala za potrebe JU NPS 10.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe JU NPS 10.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS 10.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izdradu scenografije za potrebe JU NPS 10.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dizel goriva za potrebe JU NPS 10.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka sredstava za higjenu 10.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata 10.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih ulja 10.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/ 10.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. 10.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba-alati,uređaji i instalacije 07.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka robe-PVC vrata 07.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zidnih satova sa baterijama 07.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka obrazaca 07.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluge slanja preporučenih pošiljki 07.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tinte za printer 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluge zaštite od požara 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga servisiranja i održavanja uljnog Giersch gorionika u kotlovnici 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala i pribora 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga redovnog pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite protuprovalnog, vatrodojavnog i videonadzornog sistema 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga monitoringa i interventne službe 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje i higijenu 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga osiguranja radnika 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga održavanja i servisiranja kopir aparata i nabavka tonera za kopir aparate 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga izrade Procjene, Plana i Pravilnika o zaštiti od požara 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijske opreme - namještaja 07.04.2017
JU Arhitektonski fakultet usluge tehničke zaštite objekta zgrade Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 06.04.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode - mart 2017 06.04.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode - mart 2017 - paušal 06.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka ''Periodična provjera fizičke sposobnosti i rukovanja oružjem-12 kom.'' 06.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Ulaznih vrata za Centar za akvakulturu i ribarstvo 06.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba-sredstva za čišćenje 06.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Sredstva za održavanje čistoće 06.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Kancelarijski materijal 06.04.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga za edukaciju “Interni auditor SUQ-a prema ISO 9001:2015” UK 06.04.2017
Ministarstvo finansija usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini 06.04.2017
JU Srednja zubotehnička škola Izrada projekta procjena zaštite od požara 05.04.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za čišćenje - okvirni sporazum 05.04.2017
Fond Memorijala Nabavka mašina za održavanje prostora oko Multimedijalnog centra Kovači 05.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka vakcina 05.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga Protiv požarne zaštite 05.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Elektro materijal 05.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čišćenje i pregled dimovodnih objekata 05.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o unajmljivanju i korištenju sale za tjelesni odgoj za školsku 2016/2017 godinu 05.04.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o nabavci nastavnog, kompjuterskog i kancelarijskog materijala i sitnog inventara 05.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Informatički materijal 05.04.2017