Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge servisiranja automobila 06.02.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge parkinga INGEB 2018 06.02.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke radova "Zavrsni građevinski radovi" 06.02.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva plazma uređaja 06.02.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Softver za računovodstvo - održavanje programskog rješenja Element 06.02.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gume za motorna vozila 06.02.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/18 - OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - UGOVOR 06.02.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti 9 motornih vozila i 121 radnika Preduzeća 06.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 2 usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative -Primjena gasa 06.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 1 usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative -Transport i dist. gasa 06.02.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Kancelarijski materijal- 06.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog-vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/19 06.02.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Sistematski pregled uposlenika, 06.02.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Dnevni all inclusive aranžman 06.02.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Građevinski radovi- 06.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku obrazovnog materijala i Ugovor 06.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatne opreme za hlornu stanicu 06.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zakup digitalnih kopir/printer aparata A3/A4 za potrebe zajedničkig službi i grobnog ureda 06.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zamjenu alarmnog sistema i ugradnje vatrodojavnog sistema 06.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke radova na rekonstrukciji toaleta 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke radova na rekonstrukciji 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke kompjuterske opreme i materijala 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke - usluga sistematskog pregleda zaposlenika JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 05.02.2019
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka udžbenika 05.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za bivšeg uposlenika 2019 05.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise u štampanom i elektronskom obliku i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – godišnja pretplata na portal „RECko” paket 2019, 05.02.2019
JU OŠ "Hasan Kaimija" Ugostiteljske usluge * 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-4-18 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/8/18 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-14-18 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-16-18 05.02.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Sistematski pregled uposlenika+ 05.02.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Usluge štampanja- 05.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Instrumenti za lab.NH 05.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge izmještanja centralne jedinice video nadzornog sistema - LOT2 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za autoklav, montaža i puštanje u rad autoklava za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kompresora za rashladnu komoru br.4 - Magacin hrane 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih mašina za potrebe svih OJ KCUS-a 05.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nadogradnja i zamjena dotrajalih elemenata video nadzornog sistema -LOT1 05.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 2/18 05.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – štampanje dodatnih primjeraka knjige – dokumenta A4 05.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – kopiranje dodatnih listova dokumenta A4 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Injektora za CT za potrebe Klinike za radiologiju 05.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon. dijel objekta za CZK Vogošća 05.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje drugog dijela usluga 05.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE RN 05.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu 05.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Indroduction to Software (knjige) MT 05.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema ormari rn 05.02.2019
JU Šumarski fakultet Gume za automobile 2018 05.02.2019