Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilini liv-- 03.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije cateringa za učesnike projekta "Benefit" 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala- 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - ŠU ,,Trnovo" ŠGP ,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3 - 3277/18 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19- 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19- 03.07.2019
JU Sarajevska filharmonija 057-19 nabavka vode 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge turističkog vodića za goste CASEE konferencije 03.07.2019
JU Sarajevska filharmonija 055-19 nabavka goriva 03.07.2019
JU Sarajevska filharmonija 054-19 nabavka vode 03.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Kalibracija uređaja za analizu izduvnih gasova kod dizel i benziskih motora 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranj - Lot 3. ŠU Trnovo,ŠGP Trnovsko,GJ Crna Rijeka Željeznica,odjjeli 80,81 i 82 (sječa i izrada šumskih drvnih sortim.,animalna vuča-priprema,lifranje-priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.884- 705/19 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza gostiju CASEE konferencije 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada materijala za 10th CASEE konferenciju 2 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Prehrambene tehnologije 03.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA - UGOVOR 03.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Protočni bojler II sprat 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26231 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26233 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25625 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17820 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27632 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka bespilotne letjelice (Dron) 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 300 m3 - 3439/18 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 350 m3 - 3439/18 03.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge demontaže, prepakivanja i montaže cirkulacione pumpe za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge edukacije i prisustva na iCoDem/18. Intenacionalnom kongresu o demenciji 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka advokatskih usluga za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevoadvokatica Džema Hasanagić Milaimi 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekosntrukciji vanjske vodovodne mreže KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka projektora za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kontrole sterilizacije spore za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sasrajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga osiguranja imovine KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka radova na rekosntrukciji dijela krova u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zamjene ulja i filtera za službeno vozilo Caddy Maxi (sanitetsko vozilo), registarstke oznake K62-A-989 za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka notarskih usluga za potrebe KJU "Geronološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka antivirusne zaštite računarske opreme za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka bolesničkih kreveta sa električnim motorom za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge izrade Glavnog projekta vanjskog vodovoda u prostornom obuhvatu stambeno poslovnih objekata KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge edukacije i prisustva seminaru iz oblasti javnih nabavki na temu: Uspješni postupci javnih nabavki za ugoovrne organe i ponuđače za tri zaposlnika za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka radova na otklanjanju kvara na vodovodnim instalacijama za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka i ugadnja print foto tapete za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti radnih odnosa za 2 zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti javnih nabavki 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka modula za vatrodojavu LIF128-1 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka materijala za radnu terapiju za korisnike usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga organizovanja kursa sanitarnog minimuma za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Usluge recertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Međunarodnog standarda ISO 9001:2015 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka sklopke za struju za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019