Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma medijskog prostora 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usuga posluživanja hrane i pića 12.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji - Ugovor 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke robe- hrana i prehrambeni proizvodi 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke kancelarijskog namještaja 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva 12.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 033-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja računalne opreme (LOT 1). 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 032-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 031-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 030-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 029-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 027-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvjetnog aranžmana 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava obrazaca zdravtvenog osiguranja.. 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 026-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke punjača za mobitel 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava federalnih taksi. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava USB kabla.. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature.. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije .... 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova montaže, demontaže i bušenja stakla. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava dnevnog i tjednog tiska 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotela (smještaja) 12.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke-parkinga za službena vozila u toku 2018. godine 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota) 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi 12.04.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom 12.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Okvirni sporazum 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje7. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sluga servisiranja informatičke opreme 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga periodičnog pregleda videonadzora i vatrodojave 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2018/19.god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2018. god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga servisiranje gorionika za 2018. god. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata za početno gašenje požara i hidranata 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nastavne potrepštine 4. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2018. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za čišćenje za 2018. god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge čišćenja dimnjaka i peći 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. god. 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje4. 11.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje3. 11.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge lakirera LOT 3 11.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge usluge vulkanizera LOT 2 11.04.2018