617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51172
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTODELTA" doo LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2016 16382,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku licence za antivirusni softver Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2016 10000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku konferencijskih stolica sa rukonaslonom i tablom za pisanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na opremanju bifea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera putem otvorenog postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.03.2016 1000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - I faza predkvalifikacione dokumentacije ograničeni-međunarodni postupak javne nabavke - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 04.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 03.03.2016 2394000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju postupka nabavke pružanja usluga - novčane pozajmice (objedinjavanje dva postupka u jedan) Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.03.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 47554,65
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku metalnih kasa za pečate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1300,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, mesa i mesnih prerađevina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 57000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila i motocikla 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 20200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 37200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 54200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 2000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 1000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluga kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 3000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 21500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 10000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i auto-kozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 156000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge planinarske i alpinističke obuke policijskih službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2016 6000,00
Stručna služba za zajedničke poslove PLAN NABAVKI ZA 2016 Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 19.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Javni poziv - edukacija državnih službenika po raznim temama Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenje i medicinska rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja i rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Zavod za informatiku i statistiku KS Polica osiguranja VGT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2016 1322,00 1322,00 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku električne energije za potrebe javne rasvjete-JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" d.d. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 5046449,85
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka 10.02.2016 6970,80
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - ski-karte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.02.2016 10500,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za ugradnju instalacija sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka 01.02.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i montažu elemenata sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2016 6000,00
Ukupno po stranici 2.903.807,45 5.047.771,85 1.322,00