Pretraga

Ukupno 31743
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara i računarske opreme LOT 1 - server Ugovaranje i realizacija 22.12.2016 24871,98 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o osiguranju vozila LOT 1 - obavezno osiguranje Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 19173,24 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn 1 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.12.2016 4447,35
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.11.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 67,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi postupka "Nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016 96000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 1 Ugovaranje i realizacija Papilon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme Ugovaranje i realizacija INTER-COM d.o.o. Zenica
Fond Memorijala Izrada izložbenog dijela - Pres o Tunelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 4293,00 13.12.2016 4293,90 Pentagram doo
Fond Memorijala usluge izrade izlozbenog dijela - Panoi porodice Kolar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2016 2679,30 13.12.2016 2679,30 Pentagram doo
Fond Memorijala Zanatski radovi u kafe kuhinji (elektro i vodovodni) vezani za priključak kuhinjske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 1732,70 12.12.2016 1732,70 Sela doo
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji pregradnog zida u hodniku upravne zgrade Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2016 1872,00 05.12.2016 1872,00 Fadž - company doo
Fond Memorijala Izvođenje radova na zamjeni prozora na upravnoj zgradi Fonda memorijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2016 6961,27 05.12.2016 6961,27 Fdž - company doo
Fond Memorijala Nabavka LED monitora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2016 1360,00 30.11.2016 1360,00 Stanic - trade doo
Fond Memorijala Izvođenje radova na rekonstrukciji platoa i podzida ispred upravnih zgrada Fonda memorijala, ulica Širokac broj: 20 i 22.- pregovarački bez objave Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2016 114577,78 29.11.2016 114577,78 Neimar doo
Fond Memorijala Izvođenje radova na rekonstrukciji platoa i podzida ispred upravnih zgrada Fonda memorijala ul. Širokac br.20 i br.22 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2016
Fond Memorijala Izrada geomehaničkog nalaza tla za Spomenički kompleks Žuč Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2016 5610,00 29.11.2016 5610,00 Pigip doo
Fond Memorijala Sanacija nadgrobnih spomenika na grobljima kojima upravlja KJKP "POKOP" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2016 5850,00 28.11.2016 5850,00 Klesar doo
Fond Memorijala Nabavka mašine za pranje čaša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2016 1495,00 16.11.2016 1495,00 Artika doo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara - LOT 2 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 14297,40 "GODIMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonske opreme - LOT 4 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 1099,80 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci mrežnih printera - LOT 3 Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 421,20 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci reklamnog materijala Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 4607,46 "R & S" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska Pokretanje i tok postupka 19.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova Ugovaranje i realizacija 19.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 993,33
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) Plan nabavki 09.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3028,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3219,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 9400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - obavezno osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 19173,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge osiguranja objekata i opreme KS za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2016 44403,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reklamnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 4607,46
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 - telefonska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 1099,80
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 3 - laserski štampači Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 421,20
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izoru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - personalni kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 14297,40
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 38844,00 "HUNDAI AUTO BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2016 24871,98
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke kompjutera i dva monitora za potrebe sektora za BiZ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2016 1602,63
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija plana nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional Ugovaranje i realizacija 1559,01 1559,01 S-System d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka licenci WIndows Professional 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1559,01
Ukupno po stranici 368.381,12 258.546,79 1.559,01