Pretraga

Ukupno 46066
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Finansijsko upravljanje i kontrola FUK-implementacija i praksa" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.12.2017 234,00 234,00 SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Program obaveznog usavršavanja znanja iz energetskog certificiranja i obavljanja energetskih pregleda objekata" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.12.2017 2098,98 2098,98 CETEOR d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge oglašavanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 414,65 414,65 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge oglašavanja 1 -MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 414,65
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Pripremne radnje za izradu godišnjih finansijskih izvještaja, ispravke računovodstvenih i poreznih grešaka, novi način evidentiranja prihoda od 01.01.2018. godine, obaveze i ograničenja po osnovu zakona o FUK Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.12.2017 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka materijala za održavanje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 671,22 671,22 CMC GROUP d.o.o. - Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka materijala za održavanje MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2018 671,22
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka stučnog časopisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru " Pripreme za godišnji obračun, prelazak na nove MRS/MSFI i ostale aktuelnosti" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 14.12.2017 100,00 100,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka stručnog časopisa - MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2018 60,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka sportske odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 239,70 239,70 Intersport BiH - Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka sportske odjeće - MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2018 239,70
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru za "XVII Međunarodni ekonomski forum.KORPORATIVNO UPRAVLJANJE" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2017 900,00 900,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obuke uposlenika za "Rukovanje analizatorom dimnih plinova HORIBA serije PG 250-350" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.11.2017 1053,00 1053,00 E3 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu, tenderska dokumentacija, konkurentski zahtjev, direktni sporazum i nova praksa URŽ/KRŽ-a" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.11.2017 435,00 435,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Rukovoditeljske vještine" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 14.11.2017 463,32 463,32 VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge - medija i oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 538,20 538,20 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Prijedlog zakona o zaštiti na radu" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.10.2017 360,00 360,00 AGENCIJA BENS o.d.
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge medija i oglašavanje za školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 538,20
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Opasne materije, sigurno rukovanje tehničkim gasovima i isticanje opasnih materija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.10.2017 1749,35 1749,35 CETEOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "E-aukcija, pripremne radnje za 2018. godinu i šta nam donosi 2018. godina" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.10.2017 467,53 467,53 EVROMA KOMUNIKACIJE d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Prijedlog novog zakona o računovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.09.2017 300,00 300,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Uspostavljanje sistema mjerenja radnog učinka" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 25.09.2017 435,00 435,00 REC d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina laptopa za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 2098,98 2098,98 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Gasni hlor '' 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 167076,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru lot 1 ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 357650,28
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 232556,22 13.03.2018 232556,22 '' Mibral '' d.o.o
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Kako izraditi dokumente i provesti audit prema novoj formi ISO 14001:2015 i 9001:2015" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.07.2017 1556,10 1556,10 CENTAR ZA RAZVOJ I KVALITETU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Aktuelnosti ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.06.2017 125,00 125,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerne opreme na tehnološkim objektima vodosnabdijevanja za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 399058,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 9933,30 "ANALITIKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 9933,30
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Priprema tenderske dokumentacije, priprema ponuda, analiza ponuda i okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.06.2017 271,67 271,67 EVRPOA KOMUNIKACIJE d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Novi zakoni za poslovanje" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.05.2017 830,00 830,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom"Nacrti novih Zakona o porezu na dohodak i doprinosima, Zakon o PDV-u, poslovanje FBiH vs RS, fiskalizacija, računovodstveni informacioni sistemi, primjena Zakona o finansijskom upravljanju FUK Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.04.2017 100,00 100,00 FEB d.d.Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Mjerenje radnog učinka" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2017 175,00 175,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge štampanja blokova za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2018 5811,62 16.02.2018 5811,62 5811,62 "SQUARE"d.o.o. Sarajevo,ID: 4201848090000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru pod nazivom "Praktična primjena aktuelnih finansijskih, poreznih i računovodstvenih propisa" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.03.2017 64,00 64,00 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 44115,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43665,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Prilagodite vašu ideju EU pozivu za projekte" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.02.2017 285,00 285,00 EVENT d.o.o. Mostar
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43185,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.02.2017 1404,00 1404,00 SERDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom"Samostalni rad na pripremi dokumentacije za projekte JPP" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 31.01.2017 1591,20 1591,20 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru pod nazivom "Priprema tenderske dokumentacije, nabavka specifičnih roba i usluga, rad komisije za javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.01.2017 155,00 155,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Godišnji obračun za 2016, sastavljanje novog poreznog bilansa, transferne cijene i ostale aktuelnosti" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.01.2017 120,00 120,00 FEB d.o.o. Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 3881,60 3881,60 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 3881,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 13681,87 5358,92 J.U. "APOTEKE SARAJEVO" Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 13681,87
Ukupno po stranici 1.322.538,58 285.260,51 34.448,04