Pretraga

Ukupno 45917
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija za nabavku punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2016 5765,81 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "OMEGA" doo Živinice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2016 583,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "ELEKTING" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2016 1525,68
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "JYSK" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2016 2700,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "FINEKS" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2016 70,20
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu "BOSTON COMPANY" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2016 93,60 "BOSTON COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor AUTOSERVIS "UZEIRBEGOVIĆ" Zenica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2016 3978,00 AUTOSERVIS "UZEIRBEGOVIĆ" Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade sistema detekcije plina u Kolektivnom centru Hrasnica za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2016 587750,00 Ugovor "DINALSA" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o zakupu Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.02.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MOUNTAIN" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2016 1708,20 "MOUNTAIN" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru JP "AUTOCESTE FBiH" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 2925,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIDROINVEST" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2016 163,80
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "VINOJUG" doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2016 6991,22 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "KAMER COMMERCE" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2016 261,59
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku diktafona "KAMER COMMERCE" doo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2016 159,89
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "GALBOLS" doo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016 765,18
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "GALBOLS" doo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016 256,51
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih artikala i sred. lične higijene Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje sa izmjenama tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "ITG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 5379,66
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "ITG" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 28,08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o DRUGOJ dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku uređaja NAS Storage Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2016 5990,40 5990,40 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-26206-30 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-23 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-25 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-23024-24 nabavka i isporuka servera Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila1 Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 05.02.2016 329,99 329,99 Društvo za unutrašnju i spoljnju trgovinu i finansijske usluge "Babel" d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o isporuci računarske opreme Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.03.2016 01.09.2016 1220,90 1220,90 Kamer Comerce d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo privrede Plan nabavki Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja i realizacije ugovora okvirnog sporazuma ministarstva Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obavezno osiguranje vozila, vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 9330,90
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga klimatskog liječenje - rehabilitacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga tehničke podrške 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku rovokopača-utovarivača 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku licenci za antivirusni program Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 1000,00 1000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2016 11280,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki ZIK za 2016.godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2016. godinu (Ažuriran i usaglašen sa odobrenim budžetom) Plan nabavki
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2016.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ukupno po stranici 35.429,49 614.828,12 8.541,29