Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gimnazija Dobrinja čitulja 13.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja 13.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo 13.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za ventilaciju i klimatizaciju za potrebe Klinike za hematologiju objekat CMB, lamela C, etaža 13 10.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika od nezgode 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke intervencijskih vatrogasnih uniformi i intervencijskih vatrogasnih čizama 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelar. namještaja 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom 10.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Super nova MP 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja MP 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje imovine MP 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika MP 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski 09.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjeta 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za pranje kontejnera 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-osiguranje studenata 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - podne obloge 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar 09.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Periodični pregled vatrodojavnog sistema 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u objektu "Stupex" 09.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke isporuke i instalacije opreme za videonadzor 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova u kotlovnici u Kolektivnom centru za izbjeglice u Hrasnici 09.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže vatrodojavnog sistema 09.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo odluka o pokretanju postupka nabavke Štamparskih usluga 08.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke '' 08.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru Lot 13 - Standardi i elektrode za Ph metar i konduktometar 08.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor sistem protu provalne zaštite 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 4 Reno 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 3 Opel 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 2 VWT4 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 1 VWT5 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem) 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku trakastih i dekorativnih paravan zavjesta i karnišli 08.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme i potrepština 08.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka upravljivog L3 sviča za potrebe Kantona 08.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina hrane i piča za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina hrane i pića za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina proizvoda za čišćenje 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina razne kancelarijske opreme 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina priručnika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za održavanje zgrade 07.11.2017