Pretraga

Ukupno 204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala, pomagala za prakt.nastavu kozmetičara i frizera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020 1334,78
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Disribucija prirodnog gasa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 83,96 83,96 " SARAJEVOGAS" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 622,00 622,00 " ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 152,10 152,10 KJKP " RAD" D.O.O SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 49,91 49,91 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 4344,34 4344,34 KJKP " TOPLANE SARAJEVO" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 20571,03 " HAKE " D.O.O. ILIJAŠ 4200834250008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za praktičnu nastavu kozmetičara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mašine-aparata za čišćenje podnih povšina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 6840,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala,potrebština za praktičnu nastavu maš. struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2020 1249,56
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020.g. Plan nabavki 30.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika za 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 2100,00 2100,00 " ADRIATIK OSIGURANJE " D.D. SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole za 2020/2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2020 2100,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i pribora za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.08.2020 523,22
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i popravki lifta i Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.09.2020 994,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge štampanja i uvezivanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2020 194,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompjuterskog materijala i potrebština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 372,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge oglašavanja II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2020 672,75
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 4224,00 4048,00 JUKS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO, 4200098290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog i sanitarnog pregleda zaposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2020 4048,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka vrata za podrumsku prostoriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 580,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih knjiga i obrazaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2020 857,03
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o drugoj izmjeni Plana nabavki za 2020 Plan nabavki 26.08.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Prva izmjena Plana nabavki za 2020 Plan nabavki 26.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge nagrađivanja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 217,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mater. za održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 210,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za škol.biblioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 200,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijkih potrepština, administrativnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 917,89
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Sredstva za čiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 3217,48 3217,48 " R & S " d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredst. za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 3217,48
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 127,22 127,22 JKP Vodostan Ilijaš
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza smeća Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 152,10 152,10 JKP Rad Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grij. 03je Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 8888,76 8888,76 KJKP Toplane Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluge pošte Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 73,00 73,00 JP BH Pošta
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Električna energ.za 03/20a Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 487,11 487,11 Elektrodistribucija Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga servisiranja i održavanja nadzornih ssist. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2020 1895,40 1895,40 UNILAB D.O.O SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja nadzornih sistema "20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2020 1895,40
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja opreme-kopir aparat-printer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2020 1053,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije "20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2020 514,80
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i srevisiranja vatrogasnih aparata i hidranata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2020 510,12
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Plan nabavki za 2020.g. Plan nabavki 30.03.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalle opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 280,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka uslluge oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019 518,31
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usll.prijevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2019 210,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019 315,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održ. opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2019 547,56
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje zgrade -radionice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2019 601,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za hemiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019 847,67
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga tekućeg održavanja zgrade-krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 4200,00 4200,00 MFR " KOLOR" ILIJAŠ 4300653950002
Ukupno po stranici 31823,87 51188,41 30441,38