Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2017 12839,27
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Plan nabavki 16.01.2017
Fond Memorijala PRIVREMENI PLAN NABAVKI Fonda memorijala za period od 01.01.-31.03. 2017 godine Plan nabavki 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 2 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1050,00 1050,00 Interquality d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1050,00 1050,00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2016 2798,64 2798,64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2016 1538,55 1538,55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke UsIuge ugovorenog prijevoza na relaciji Saraievo-Jajce-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3612,63 3612,30 "RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1580,67 1580,67 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 6142,50 6142,50 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 12.01.2017 4000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 3000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 6000,00
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 09.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 127676,25
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2017 9400,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4680,00 RTV BiH Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1635,66 1635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1250,64 1250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2285,35
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 84,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 164,26
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 7 - tekuće održavanje vozila marke Fiat Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 6 tekuće održavanje vozila marke Ford Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Renault Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke Nissan Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2016 99396,77 99396,77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za zakup skladišnog prostora Pokretanje i tok postupka 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1520,01
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
Ukupno po stranici 165.115,88 146.163,42 121.255,73