617 Uputstvo za način unosa javnih nabavki kantonalnih organizacija | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Uputstvo za način unosa javnih nabavki kantonalnih organizacija

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 49/16) ustanovljena je obaveza vođenja Baze podataka o javnim nabavkama u organima uprave i službama, za javne institucije na nivou Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji su dužni primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo navedenom Odlukom je zadužen da formira Bazu, te da pripremi tehničko i korisničko uputstvo za unos podataka.
U skladu s tim, u prilogu je Korisničko uputstvo za unos (dopunjeno 2018. godine za "budžetsku godinu"). U prilogu je i uputstvo za pripremu, skeniranje i postavljanje priloga te uputstvo za samostalnu promjenu šifre.
 
Kantonalna ministarstva, kao i ostale kantonalne organizacije kojima je internet stranicu napravio Zavod za informatiku i statistiku, unose javne nabavke direktno na svojoj stranici https://ABC.ks.gov.ba. Kantonalne službe koje nemaju svoju stranicu nabavke unose na stranici Intraneta Kantona https://intranet.ks.gov.ba. Kao i za druge podatke, procedura je tehnički jednostavna i nabavke trebaju unositi osobe koje rade na njima. Ove osobe postaju urednici stranice sa ovlaštenjem za unos podataka za javne nabavke. U prilogu je primjer rješenja o imenovanju službenika za unos za organe uprave.
Ti se podaci u redovnim vremenskim intervalima automatski kopiraju na stranicu Vlade KS https://vlada.ks.gov.ba/nabavke/ i na stranicu https://javnenabavke.ks.gov.ba/. U prilogu je grafička shema unosa koja pojašnjava ovaj sistem.
 
Ostale javne ustanove, javna preduzeća, fondovi i druge kantonalne organizacije imaju na raspolaganju tri načina unosa javnih nabavki, od kojih biraju onaj koji im odgovara:
A. unos nabavki direktno na svojoj stranici, te priprema JSON datoteke sa potrebnim podacima koja će se automatski uvesti (import) na stranici https://javnenabavke.ks.gov.ba; ovo je najbolja opcija kada organizacija ima prikladan sistem za izradu stranice (CMS) jer su podaci izvorno na stranici organizacije; uputstvo za formiranje JSON datoteke se nalazi u prilogu - potrebna je veća izmjena stranice organizacije, te je predviđena za organizaciju koja ima dobru IT podršku;
B. unos nabavke samo na stranici https://javnenabavke.ks.gov.ba/, a potom automatski prikaz na svojoj stranici korištenjem tehnologije Iframe-a; u ovom slučaju se izbjegava dupli unos, a rješenje se može realizovati i na najjednostavnijim stranicama - potrebna je manja izmjena stranice organizacije, te je predviđena za organizaciju koja ima osrednju IT podršku;
C. unos nabavki direktno na svojoj stranici i ponovo na stranici https://javnenabavke.ks.gov.ba; ovo je najlošija varijanta radi duplog unosa i nije preporučena - predviđena je za organizaciju koja nema IT podršku, ili ima stranice sa zastarjelom tehnologijom, ako uopće i ima stranicu.
Napomena: unos na stranici https://jn.ks.gov.ba/ je potrebno vršiti preko zaštićene veze, dakle putem HTTPS a ne HTTP protokola.
 
U konačnici se svi podaci o javnim nabavkama objedinjuju na Portalu javnih nabavki KS na adresi https://javnenabavke.ks.gov.ba/ ili ili skraćeno https://jn.ks.gov.ba/.
 
Za prijavu organizacije na sistem ili izmjenu korisnika molimo pošaljite elektronsku poruku sa službene adrese na helpdesk@zis.ks.gov.ba ili dopis na Zavod za informatiku i statistiku sa odabranim načinom unosa i sljedećim podacima: puni naziv i ID organizacije, službeni e-mejl organizacije, ime i prezime te lični e-mejl (službeni ili koji ima) i telefon korisnika koji će vršiti unos (jednog ili više njih).
Za tehničke probleme i pitanja u vezi sistema, molimo također pošaljite elektronsku poruku sa službene adrese na helpdesk@zis.ks.gov.ba.
Za pitanja u vezi unosa ili primjedbi na sadržaj molimo da se obratite pošiljaocu odnosno Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.