Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila makre Renault u garantnom roku (LOT 3) 22.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba: RT-PCR+IC KIT (400) 22.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku:usluga izrada projekta izvedenog stanja 22.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka ulja i maziva za mašine, 22.10.2020
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka materijala za čišćenje ( Septembar 2020) 22.10.2020
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Izdaci za električnu energiju mjesec Septembar 22.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 22.10.2020
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Izdaci za plin, septembar 2020. 22.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici 22.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama 22.10.2020
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Usluge servisiranja ( kotlovnica) 22.10.2020
KJP ZOI 84 USLUGE SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT 22.10.2020
KJP ZOI 84 Nabavka ski karata 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje higijene** 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 7/20. 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 7/20 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 8/20! 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije suda 8/20. 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20x 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 7/20" 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20/ 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 7/20 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20) 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20* 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 8/20, 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 8/20; 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije suda 8/20 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih maski 6/20 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20 22.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih ubrusa, toalet papira, šampona i kristala za staklo 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije vode 8/20 22.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijskih posuda, PVC flaša, papirnih ručnika, krpa za pod i sradstava za uklanjanje kamenca 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pitke vode 7/20 22.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijske folije (konkurentski ponovljeni) 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 6/20 22.10.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 25/20 - "Rezervni dijelovi za nadgradnju Kanal Miler" 22.10.2020
Direkcija za robne rezerve KS 3-30 Uništavač papira 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB Industrijski dizajn AM 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom VB - 9 kom. 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Suhi sterilizatori 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Poluautomatski defibrilator 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 12-kanalni EKG aparat 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - usluge podrške programa SOTAC 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska oprema - Autokeratorefraktometar 22.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka medicinskih pomagala - magnetnih vezalica 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka gorivo 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom MS 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio lexmark 22.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Baterije za mobilne stanice-Ugovor 22.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje infetivnog, farmaceutskog otpada i hemikalija-Ugovor 22.10.2020