Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata;; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;; 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za JU NPS 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za JU NPS 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;; 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis laminarne komore 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja web stranice za JU NPS 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova;; 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene u JU NPS 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate;; 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza umjetnika na gostovanja za JU NPS 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Izdavanje sanitarnih knjižica 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za JU NPS 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Sistematski pregled za zaposlenike 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape - ugovor 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Servisiranje, održavanje i automatska zamjena u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara za analizatore krvi 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje - ugovor 15.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka i instalacija telefonske centrale 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća- ugovor 15.11.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme alata-pegle 15.11.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala 15.11.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka inventara 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije u Domu - ugovor 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lotovi 1,7,9,11,17,32,33 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lot 36 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lotovi 24,28 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lot 4 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lotovi 10,12,16 15.11.2018
JU OŠ Zajko Delić Usluge dimnjacarskih radova 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lotovi 8,13,14,15,19,20,23,26,35 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/18-lotovi 3,6,29,30,31,37 15.11.2018
JU OŠ Zajko Delić Nabavka kancelarijskog materijala B Books 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Popravka lifta u centralnoj kuhinji Doma - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izgradnja hladne komore u prostoru centralne kuhinje Doma - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalna oprema za hladnu komoru - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuterska oprema 1 - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materija za održavnje zgrade - ugovor 15.11.2018
JU Stomatološki fakultet JN robe - boce sa medicinskim kisikom 2018 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Auto gume za Toyotu - ugovor 15.11.2018
JU Stomatološki fakultet JN robe - boce sa medicinskim kisikom 2017 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Iznajmljivanje opreme za potrebe svečanog otvaranja manifestacije "Dječija nedjelja" - ugovor 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dijelovi za lift - ugovor 15.11.2018