Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme obuća 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” RUKSACI 2019 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stavljanje u funkciju računarske opreme u sudnici 8 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za printanje na FDM uređaju MČ 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja nastavna pomagala 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja službenog vozila MAZDA 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja usluge održavanja kompjutera 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -higijenski pribor ( sudska policija) 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kompjuterske potrebštine 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 2019UG 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kupovina kompjuterskog materijala 13.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku Molkeularnih dijagnostikuma 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Torte 4 kom. 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Proširenje instalacije sistema vatrodojave 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Atmosferska vreća, petrijeva posuda, pinceta 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 2 Laboratorisjki reagensi Ugovor 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 3 - Osiguranje motornih vozila 2019 Ugovor 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/29/19 13.01.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/31/19-lot 2 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/19/19- lotovi 1-10 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" /Nabavka projektora 13.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor za pružanje usluga sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda u 2019 godini 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE KOTLOVA UG 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" .Kancelarijski materijal, 13.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji printera 13.01.2020
JU OŠ Stari Ilijaš USLUGE NABAVKE, PODJELE HRANE, OBROKA I UŽINA UČENICIMA U PRODUŽENOM BORAVKU 13.01.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravka i održavanja opreme detekcija gasa 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" Ugostiteljske usluge - večera za uposlenike škole. 13.01.2020
Služba za protokol i press Nabavka plakata za obilježavanje Dana državnosti BiH 13.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku konsultantskih usluga 13.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2020. godinu ZPPKS 13.01.2020
JU OŠ “Grbavica I” ,Nabavka kompjuterske opreme, 10.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2019. 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Erozol tečnost, mašinsko ulje, hidraulično ulje 10.01.2020
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' ,Nabavka terminala radnog vremena 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Alatni razni -lab.MPI - ČD 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Stolarski radovi - studentska služba 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme -kompijutera i ugovor 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova-krečenje prostorija škole i ugovor 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku projektora i ugovor 10.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperacije - 3758/19 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Vodo-instalaterski radovi - sanacija WC 1 sprat i prizemlje 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka poštanskih usluga 2019 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog oglasa Oslobođenje 2019 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ograde za školu 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga zamjena i balansiranje guma na službenom autu ustanove 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Formulari, obrasci, računovodstvenih knjiga i protokola 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 10.01.2020