Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava podmetača za dezinf. sredstva 5/20 04.09.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka bezkontaktnih termometara 04.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 5/20, 04.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednkrat. rukavica 5/20 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 274/20 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 259/20 04.09.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka, putničkog automobila 04.09.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Elektrooprema za obnavljanje ormara za struju kucz 04.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Kompjuterska oprema (FMON) 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 242/20 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 55/20 Remont skruber sistema 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 56/20 Nabavka neutralizacionih sredstava za skruber sistem 04.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka koverata 04.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka korektora 04.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka hemijskih olovaka PCC 04.09.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka PRINTER/COPY/FAX aparata 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 243/20 04.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka registratoraa 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 58/20 - Zbrinjavanje neutralizacionih sredstava sa skruber sistema 04.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavkaa tonera 04.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila (ponovljeni postupak) 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 52/20 - Sredstva za čišćenje vodomjera 04.09.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka kancelarisjkog materijala 2020. 04.09.2020
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Buybook - 2020 04.09.2020
JU Biblioteka Sarajeva Usluge tehničke zaštite i konekcije na C.I.C. 04.09.2020
JU Biblioteka Sarajeva Osiguranje nezgode 2020 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 245/20 04.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-32-20 - ISPORUKA I UGRADNJA PROTUPOŽARNOG SISTEMA ZA POTREBE ZAVODA 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 246/20 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 01/20-P - "Baždarenje mjerača protoka" 04.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 247/20 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 02/20 - "Servis GC NPD, FID"DS 02/20 - SERVIS GC NPD, FID" 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 44/20 - "Ispitivanje kvaliteta ulja CHPjedinice" 03.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 44/20 "Hemijska sredstva za koagulaciju u tretmanu vode" 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAUŠAL 8/20 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 7 03.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-28-20 - SUKCESIVNA ISPORUKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SISTEMATSKI 2020. 03.09.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije_1 03.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-27-20 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 03.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za Oracle lot 20 2020 03.09.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka robe putem direktnog sporazuma-računarska oprema za potrebe Ugovornog organa 03.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sotfwer lot1 2020 03.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje Microsoft licenci ug.br.1 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” POŠTA 7/20 03.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 54/20 Zbrinjavanje toksičnog otpada 03.09.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada web stranice Ureda za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA sa uključenim održavanjem i hostingom za dvije godine 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 7/20 03.09.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss-LOT 2 2020 03.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 7/20 03.09.2020