Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gimnazija Obala Usluge interneta GO 2020 19.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka pomoćnih dijelova za opremu 19.10.2020
JU Porodično savjetovalište Usluga programiranja telefonske centrale 2020 19.10.2020
JU Gimnazija Obala Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije GO 2020 19.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-20 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZAVODA - IV 19.10.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, autoopreme i kozmetike 19.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja , 16.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilice KZ 04/20 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. potr. materijala ' 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot. materijala= 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije (prvih 6 mjeseci) 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odr. zgrade (prvih šest mjeseci) 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. potr. materijala 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot.materijala) 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sit. pot materijala/ 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog pot. mat. * 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog pot. mat. 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sprejeva za čišćenje klima; 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava molerskih radova 16.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava čunjeva 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Dostava pošte 09/20 16.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Ruter za upravljanje bežičnim uređajima 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Električna energija 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" GAS 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Internet 09/20 16.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Kingston SSD, web kamera sa mikrofonom 16.10.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge stručnog usavršavanja WEBINAR 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kompjutera za potrebe apoteke bolnice 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka bolničkih kreveta 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka ogrtača (čoha) za osoblje bolnice 16.10.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge objave posljednjeg pozdrava i selama 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kasete za pohranu i sterilizaciju instrumenata (teleskopa) 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu servisiranja digitalnog mamografa 3 Dimensions proizvođača Hologic 16.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Radovi na mreži grijanja sa pratećim materijalom 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Obuka i provjera znanja zaposlenika za rukovaoca viljuškarom 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zdravstveno-sanitarni pregledi 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava obavještenja o nabavci za postupak nabavke tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) 2020. 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade table s natpisom „objekat je pod viedonadzorom” 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – punjač za službeni mobitel 16.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije za idejni projekat "Izgradnja električnog lifta" 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Mobilni telefon 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TELEFON 09/20 16.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe_1 15.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda_1 15.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava_1 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga izrade projekta sanacije i utopljavanja područne škole u Dragoradima 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga istovara peleta viljuškarom 15.10.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odlluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija sanitarnih čvorova 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka beskontaktnih toplomjera-OŠ Srednje 15.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) - UP 15.10.2020