Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Deveta osnovna škola” ,Nabavka školske table i kancelarijskih stolica 14.01.2020
Fond Memorijala Izrada i štampanje čestitiki sa kovertama povodom Nove godine 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka vješalice za garderobu za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 14.01.2020
JU OŠ "Aneks" ,Usluge taxi prevoza 14.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Pročistač zraka s hepa filterom 14.01.2020
Služba za protokol i press Usluga razglasa na manifestaciji obilježavanja Dana državnosti BiH 14.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 14.01.2020
Služba za protokol i press Nabavka suvenira "Multikonfesionalno Sarajevo" 14.01.2020
Služba za protokol i press Objava čestitke Kantona Sarajevo povodom Dana državnosti 14.01.2020
Služba za protokol i press Usluga VIP salona i ugostiteljske usluge u dolasku i odlasku delegacije iz Istanbula 14.01.2020
Služba za protokol i press Iznajmljivanje sale, tehnike i ugostiteljske usluge 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavaka robe Video nadzor kamera za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu u 2019 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (teleNabavka robe za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu ( klijesta za krimpovanje) 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (telefonski aparat) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 13.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe -Kancelarijski namještaj 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" /Nabavka videonadzornog sistema 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" ,Nabavka školskog namještaja/ 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Case za laptop - 2 kom. A.V, I.B. 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČOŠĆENJE 10 ODL 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Elektronska evidencija radnog vremena 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge za 2020dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kupovina tonera i ketridža 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kancelarijskog materijala i mterijala za sekcije 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitan inventar u sudnici 8 13.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku roba:Mikrobioloske podloge 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja redovno servisiranje školskog lifta 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka roberačunareske opreme u sudnicu 8 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme prsluci 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS FOTOKOPIRA O 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme obuća 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” RUKSACI 2019 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stavljanje u funkciju računarske opreme u sudnici 8 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za printanje na FDM uređaju MČ 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja nastavna pomagala 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja službenog vozila MAZDA 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja usluge održavanja kompjutera 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -higijenski pribor ( sudska policija) 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kompjuterske potrebštine 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 2019UG 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kupovina kompjuterskog materijala 13.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku Molkeularnih dijagnostikuma 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Torte 4 kom. 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Proširenje instalacije sistema vatrodojave 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Atmosferska vreća, petrijeva posuda, pinceta 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 2 Laboratorisjki reagensi Ugovor 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 3 - Osiguranje motornih vozila 2019 Ugovor 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/29/19 13.01.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/31/19-lot 2 13.01.2020