Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za održavanje čistoće - 2590/19 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratnje novca-; 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 Robotska ruka sa dodatnom opremom 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pružanje telekomunikacijskih usluga za mobilnu telefoniju--- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola za fiskalne kase;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka priznanica za naplatu;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica;;- 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Elektohidraulički set 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera, ribona i ketridža za fax, kopir i štampač;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT--- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;;- 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Itison MO 09.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge strućnog nadzora na izgradnji CNG punionice 2019 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;;- 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 09 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 09 09.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na gas u PTO Butila 19 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija gasa 09 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Telefoni bežični 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte 09 09.10.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - SWITCH DATA CENTAR 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;;- 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Dodatni radovi na prostorijama na istočnoj zgradi MF 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;;- 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo osiguranje-učenici 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;;- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19- 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneu. alate 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Upravljačka ploča 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za EKG holter minitoring DMS-300-3A 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka betonskih klupa za potrebe KCUS-a 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 2019 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge EK 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zajedničkih mjerila toplotne energije 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku data centra 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila na motorni pogon 09.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar - ugovor 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Zvjezdani piranometar za mjerenje solarne i globalne radijacije i Senzor za vlažnost zraka 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA General Tools EP8703 Multi Function humidity Meter 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-Stručno-tehnički nadzor nad provođenjem adaptacije unutrašnjih prostorija zdravstvene ustanove 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena fasadne bravarije na južnoj fasadi istočne zgrade Mašinskog fakulteta 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-posredovanje u naplati 09.10.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijskog namještaja 09.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije za potrebe laboratorije 05-10-19 09.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materija 05-11-19 09.10.2019