Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Usluge obezbjeđenja alarmnih sistema na objektima Fonda memorijala u 2018. godini 16.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' 16.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Ispitivanje elektroenergetskih instalacija i instalacij agromobranske zaštite i uzemljenja u objektu Prve bošnjačke gimnazije 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Radovi na izradi i montaži rampe namjenjene za invalide 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA. 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za video nadzor 1 16.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01/18 - JAVNA NABAVKA ROBA: ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 16.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje sjećanja na Mušić Kemala 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo 16.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM I IZMJENI DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 16.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke pribora i alata za potrebe kriminalističke tehnike 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini 16.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Telefonska centrala sa montažom '' 15.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na vanjskom uređenju na mjestu srušenog objekta Klinike za ORL u krugu KCUS-a 15.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja (2stola,ormar i latičar) za radionicu praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje 15.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja opreme-prepravka ormara 15.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Prepravke 15.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku minibusa za javni gradski prijevoz 15.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA ETISONA FPN 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGA SERVISA VIDEO NADZORNOG SISTEMA FPN 12.01.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke sistem za histopatolosko kalušljenje tkiva 12.01.2018
Fond Memorijala Nabavka goriva za službena vozila Fonda memorijala i mašine za održavanje mezarja 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Zdravstveni pregled zaposlenih 1 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Nabavljanje knjiga za biblioteku 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Materijal održavanje čistoće 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru ponuđača nafte i naftnih derivata 12.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/18 - NABAVKA ROBA - UZV APARAT SA TRI SONDE ZA POTREBE ZAVODA 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Posebna odluka o pokretanju nabavke DEHIDRIRANIH PODLOGA 12.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo 12.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - ABer Design 12.01.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma, akumulatora i lanaca za traktore 12.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidaž '' 11.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo 11.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa decembar2017 11.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe 11.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge pranja automobila 11.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka električne energije 11.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka toplotne energije 11.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka A/V opreme 11.01.2018
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj za 2018.g 11.01.2018
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna knjigovodstvena usluga za 2017.g 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje posutpka javne nabavke za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge kontrole, tek.održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP 11.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka audiovizuelne opreme 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA. USLUGA ŠTAMPANJA DIPLOMA PO STAROM NPP-U I MATIČNIH KNJIGA 10.01.2018