Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka za sukcesivnu nabavku potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija LOT1-LOT17 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19 06.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje -19 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN -19 06.12.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Korisnička oprema 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Materijal za molovanje prostorija Direkcije i poslovnica Zavoda 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT oprema Lot 2: EMC oprema 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT oprema LOT 1 Lot 1: CISCO oprema 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom (ponovljeni postupak) 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom 06.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za krojače1 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za krojače 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka knjiga za obrazovanje kadrova 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu2 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge stručnog obrazovanja 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge popravke i održavanja opreme 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kaancelarijske stolice 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka okvira za slike 05.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 1 Licence za Fortinet UTM 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika željeznicom 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalih usluga-ulaznice za učenike 05.12.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 158/19 - Analize uzoraka vode na specifične polutante 05.12.2019
JU OŠ "Pofalići" ,Sistematski pregled uposlenika 05.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelarijskog namještaja - UP 05.12.2019
JU OŠ "Pofalići" Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA", 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 04.12.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/19 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge sistematskog pregleda za uposlenike 04.12.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za bilingvalnu nastavu 2019 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA" 04.12.2019
JU Treća gimnazija Nabavka interaktivne opreme za školu 04.12.2019
KJP ZOI 84 PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH 04.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge limara - 3362/19 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja INFORMACIJA O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2020. godinu 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 04.12.2019
JU Treća gimnazija Nabavka stolica za kabinet informatike, 03.12.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE -UŽINE ZA SOCIJALNO UGROŽENE 02.12.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OSIGURANJE UČENIKA 2019/20 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka stolica 2019 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka uglja 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka školske dokumentacije 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o pokretanju postupka JN 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o pokretanju postupka JN 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.12.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila 19 30.11.2019