Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 77/19-P Rezervni dijelovi za vakumske hlor aparate proizvođač Wallace&Tiernan 20.09.2019
JU Stomatološki fakultet Materijal i rezervni dijelovi za održavanje stomatološke opreme u zubotehničkom laboratoriju Klinike za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom 2018 20.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluga zdravstvenog pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju 2018 20.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/19 Sanacija iskopa u zelenim površinama 20.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala 2019 20.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka frizerskih usluge 20.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka dijelova/pribora/ materijala za medicinsku opremu proizvođača COVIDIEN - redovno održavanje prema potrebama više OJ KCUS-a 20.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za reg.sigurnosnu opremu 20.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 21/19-P Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače.... 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promo materijala za projekat "Challenge to Change" 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-3 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-2 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-1 20.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići 20.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m 20.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na RCUO Smiljevići 20.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka YAG lasera za potrebe Klinike za očne bolesti 19.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka diodnog lasera za potrebe Klinike za očne bolesti 19.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kontrole i očitanja TLD-ova 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2018. 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge interneta lot2 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne i mob telefonije lot1 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kućice za samostojeća gasna postrojenja 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge zaštite od zračenja 2018 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2018 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Dunje 2019. 19.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kovačko-potkivački materijal - 3181/18 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na održavanju saniranih klizišta Općine Novo Sarajevo za period jesen 2019. godine i proljeće – ljeto 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu ul. Mice Todorović stepenište, Općina Centar 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 19.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće - 2590/19 18.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rot i tur mjerila 19 18.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 109/19 Monitoring otpadnih voda na PPOV Butile 18.09.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Automatski sistem za razlijevanje podloga u Petri posude 18.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 2. UNIVERZITET SSST 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - kancelarijski materijal 18.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - sredstva za čišćenje 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Atest aparata za anesteziju, rentgen aparata i ostale opreme 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Detaljna energetska analiza svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu 2018 18.09.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-03-19 - SANACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA I ULAZNOG STEPENIŠTA U ZGRADI ZAVODA U UL. JOSIPA VANCAŠA BR. 1 U SARAJEVU 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna 17.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Rekonstrukcija elektro instalacija Centralne zgrade Kantona Sarajevo 17.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe KS 17.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Matrij.od PVC, zavojni i ostali 16.09.2019