617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 122/20- Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za elektrofiziologiju oka za potrebe Klinike za očne bolesti 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora/dijelova/potrošnog materijala (dozatori i dr. na centralni razvod medicinskih gasova) 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka "BERA" uređaja ( sistem za dijagnostiku sluha) za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata 15.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke Usluga štampanja 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme za Kliniku za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Lot 2-Nabavka uređaja za hipotermiju i hipertermiju 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme za Kliniku za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Lot 1- Nabavka transkutani simulator ( privremeni pacemakeri) 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje staklorezačkih radova za potrebe KCUS-a - 2021 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje, zemljanih, betonskih i asfalterskih radova za potrebe KCUS-a 15.04.2021
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor br 13/04-1-11-1663/21 14.04.2021
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o prihvatanju ponude 13/04-1-11-1663/21 14.04.2021
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13/04-1-11-1663/21 14.04.2021
Ministarstvo saobraćaja Analiza modaliteta transformacije kantonalne uprave u javno preduzeće, sa osvrtom na postojeće tehničke i ljudske kapacitete Direkcije za puteve Kantona Sarajevo 13.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača: LOT 2. MULTIMETRI I BPK (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. 13.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču: LOT 1. POTROŠNI MATERIJAL I PIPETE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. godine 13.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/20- Održavanje radio stanica 12.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 127/20-Materijal za montažu vodomjera 09.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene za period od 6 mjeseci 09.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 140/20 - Rezervni dijelovi za putnička vozila VW 09.04.2021
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Usluge medija i javnog oglašavanja 09.04.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II Dio B Zakona) Usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja, obrazoni seminari, edukacije za 2021. godinu 08.04.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona) UGOSTITELJSKE USLUGE i USLUGE CATERINGA 08.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 2 - Digitalni TV aparati (GEOBIZ) 07.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 1 - Kompjuterske konfiguracije (GEOBIZ) 07.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - GEODETSKI INSTRUMENTI (GEOBIZ) 07.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Usluge nabavke avio - karata 06.04.2021
JU Šumarski fakultet Programski paket za zaštitu od virusa 2020 06.04.2021
JU Šumarski fakultet Sanitrani proizvodi 2020 06.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga mjerenja emisije zagađujućih materija u zraku 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Atest boca za medicinski kisik i azotni oksidul 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Popravak i održavanje gasnih naprava 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Očitanje zračenja 05.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kopir - aparata 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Osiguranje radnika od nezgode 2020 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Poštanske usluge u inostranstvu - brza pošta 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Pranje ćilima 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Servis vozila 2020 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta 05.04.2021
JU Stomatološki fakultet Tehnički pregled vozila 2020 05.04.2021
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka roba-sitnog inventara 05.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe za aparat 02.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Usluge registarcije službenog vozila 02.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Usluge popravke službenog vozila 02.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Nabavka pitke vode za aparat 02.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tekstilnog materijala prema potrebama Službe Vešeraj 2021 02.04.2021
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka usluga izrade propagandnog materijala za premijeru predstave 02.04.2021
JU Institut za istoriju Usluge dezinfekcije za potrebe Instituta za historiju 01.04.2021
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja izdanja Instituta 01.04.2021
JU Stomatološki fakultet Štampanje materijala 01.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: INTERKONEKCIJA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU PREMA UNIVERZITETSKOM TELE-INFORMATIČKOM CENTRU-31. 03. 2021. godine 01.04.2021