Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) 19.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Razni programski paketi i kompjuterski sistemi 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska optička i precizna oprema 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH spektofotometar 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijiski namještaj 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2019 18.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grafička štampa, blokovi i obrasci 2019 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot6-Lancete za krv 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-Alkoholi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot3-Antiseptici-dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-Dezinficijensi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Brušenje i kitovanje postojećeg kamenog poda i nanošenje zaštitnog premaza 18.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene prema potrebama svih OJ KCUS-a za 12 mjeseci 2019 18.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge vakcinacije volova protiv kvrgave kože - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu, brucelozu i enzotsku leukozu kod volova - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara - 173/19 18.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova - 173/19 18.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za speleološka istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS 18.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke personalnih kompjutera 18.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga servisiranja klima uređaja - UP 18.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga redovnog servisa turističkog voza na električni pogon ZPPKS 18.07.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta 17.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge frizera 17.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gorivo za motorna vozila, i to: 12000 litara dizel goriva (10ppm Euro 5) i 1500 litara BMB - 95 17.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove ( lajsne, iverice, šperploče) 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektromaterijala, sitnog alata i inventara i elektronske opreme za potrebe praktične nastave u školi 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izvođenje građevinskih radova 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-2 Hemikalije za izolaciju i ostale organske hemikalije 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-1 Hemikalije za RT PCR 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka spceijalizovanog namještaja za kabinet laboratorijskog rada 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole 2018 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Kolektivno osiguranje učenika 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske usluge 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge mehaničkog čišćenja kotlova2018 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka meteorološke stanice 2 16.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme 16.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-19 - NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-19 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot4 Zavoji Potrosni materijal 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge dezinfekcije2018 15.07.2019