Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Toneri - 1187/20 18.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Feromoni za potkornjake - 1200/20 18.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Eksterna revizija projekta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS: “ Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće 18.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Detektor metala - 1180/20 17.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Realizacija projekta otvaranje i klasifikacija državnih šuma i šumskog zemljišta u KS - 1205/20 17.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana 1246/20 17.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. HTZ Oprema za sjekače i PPZ - 1276/20 17.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala tokom 24 mjeseca 2020 17.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. HTZ Oprema - 1276/20 17.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - kalibracija i validacija laboratorijske opreme -lot 1-2-3 17.06.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 17.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga:kalibracija i validacija opreme-lot 4 17.06.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OBJAVLJIVANJA TENDERA I KONKURSA 2020 17.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sitnog inventara 2020 17.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Ponovljeni postupak nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 17.06.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije 17.06.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranica 17.06.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Serverske i mrežne komponente Kantona Sarajevo 17.06.2020
JU Ekonomski fakultet Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u zgradama Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, Skenderija br. 70 i Skenderija br. 35. 17.06.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Osnovne organske Hemikalije INGEB 2020 17.06.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka licence za aplikaciju za video konferenciju 17.06.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge štampanja INGEB 2020 17.06.2020
JU Pravni fakultet Direktni sporazum 16.06.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 21/20 Usluge čišćenja PPOV Butila od toksičnih i drugih opasnih materija 16.06.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka materijala za scenografiju. boje, ljepilo, drvo 16.06.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-postavljanje parketa JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 15.06.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Laboratorijski namjestaj 15.06.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Sistematski pregled 1 15.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Usluge oglasa u javnim glasilima 12.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci kancelarijskog materijala_MUP KS 12.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održ. higijene 12.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja računalne opreme 12.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci USLUGE ORGANIZIRANJE DOGADJANJA - 12. 06. 2020. godine 12.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci USLUGE MEDIJSKE KAMPANJE - 12. 06. 2020. godine 12.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala sa ugradnjom i servisiranjem Bactec BC MGIT i FACS Canto II proizvođača BD lociranih na KLinikama KCUS-a - poništenje postupka 12.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva x 12.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga čišćenja 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Pulsoksimetar 30 komada 12.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rampa za prolaz vozila 12.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja obrazaca za "AB", "C" i "D" licence i iskaznice za vozače 12.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata zaštite na radu i elaborata o zaštiti od požara, te ovjera projekta sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara za Glavni projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 12.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Usluge pretplate na stručnu literaturu- Naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant 12.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Finansijsko savjetovanje o akumuliranju gubitka i tretmanu državne pomoći 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Snimac razgovora 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka 15 tableta 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Revizija finansijskih izvjestaja za 2019 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dezinfekcija, dezinsekcijai deratizacija 1 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dijagnosticka stanica za potrebe Zavoda 12.06.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka vodomaterijala 12.06.2020