Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot5 - stakleni proizvodi 16.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot6 - Pipete 16.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ostali potrošni materijal - Acetilen i kiseonik - 4018/19 16.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot7 - komora za brojanje 16.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot8 - naprave za venepunkciju i uzimanje krvi 16.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo EKG - aparat 16.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - hemijski reagensi 16.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala - 4019/19 16.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja programskog rješenja NIBIS - 4101/19 16.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Remont glavnih razvodnih ormara sa demontažom starih uz isporuku i ugradnju nove opreme 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitarni pregled 270 radnika 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 20 komada konvertora za grijanje 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravak rotacionih svjetala 15.01.2020
JU OŠ "Fatima Gunić" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku zidnog preklopnog koša i rukometnog gola 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 1 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1 rampa za invalide - pacijente za hemodijalizu 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka cjepiva i seruma za potrebe Zavoda 15.01.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku 15.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu 15.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja 15.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama 2 15.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 15.01.2020
JU Apoteke Sarajevo Kupovina i servisiranje fiskalnih printera 2018 15.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanit.materijala - masti,otopine,alkoholna i dezinf.sredstva - lot 1 15.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 76/19 - "Servis atomskog apsorpcionog spektrometra" 15.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka raznog medicinskog potrošnog materijala lot-2 15.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja 15.01.2020
JU OŠ "Aneks" /Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka inventara za radno-okupacionu terapiju 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za HOT CELL u sklopu PET/CT uređaja DISCOVERY proizvođača General Electric za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju 15.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Licencno proširenje za Edge routere 14.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Nabavka higijenskih sredstava 14.01.2020
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku prevoznih tribina 14.01.2020
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka užina/ 14.01.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica 14.01.2020
JU OŠ “Deveta osnovna škola” /Nabavka lož ulja 14.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge podrške za mrežne uredjaje - 13. 01. 2020. godine 14.01.2020
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka školske table i kancelarijskih stolica 14.01.2020
JU OŠ "Aneks" Usluge taxi prevoza 14.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o pokretanju postupka JN 14.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci baterijskih lampi i amterijala za vršenje uviđaja 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavaka robe Video nadzor kamera za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Nabavka videonadzornog sistema 13.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 81/19 - "Električni stroj za plastični spiralni uvez" 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" /Nabavka školskog namještaja 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZUČENIKA ATL.KUP 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Elektronska evidencija radnog vremena 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČIŠĆENJE 10 13.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 165/19- Ulja i maziva za opremu na PPOV Butila 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS FOTOKOPIRA ODL 13.01.2020