617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge izvođenje građevinsko zanatskih radova-pregrađivanje prostorije biblioteke Zavoda 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izrada elaborata i revitalizacija sistema tehničke zaštite 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Oprema za zdravstvene ustanove 2020 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge uređenja zelenih površina 2020 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge štampanja i umnožavanja obrazaca 2020 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge servisiranja kopir aparata 2020 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge vanjska revizija finansijskih izvještaja 2020 12.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge tehničke saradnje iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema zaštite od požara 2020 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge pranja vozila i vulkanizerske usluge 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge izrade projekta i nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke arhivarskih plakara 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke kancelarijskih stolova 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja i mobilijara 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke UPS za data centar 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke softvera i konsultantskih usluga za primjenu MSFI 16 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke mrežne opreme i računarskih komponenti 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge šestomjesečnog ispitivanja sistema vatrodojave 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke tekućeg održavanja (građevinski i zanatski radovi na objektima JU"Apoteke Sarajevo" 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge sistematskog pregleda 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019 god. 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke računara i računarske opreme 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke vrećica za pakovanje 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke OFFICE 365 licenci 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke mjernih instrumenata 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge štampanja stručnog časopisa "Apotekar " u 2019 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluga obuke iz prve pomoći-BLS 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke goriva 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke roba široke potrošnje 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke za kupovinu i uslugu servisiranja fiskalnih printera 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluga iz oblasti zaštite od požara i eksplozije 12.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke data loger-a 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke računara 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluga dubinske analize poslovanja radi izrade presijeka stanja poslovanja JU "Apoteke Sarajevo "na dan 31.05.2019 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge zbrinjavanja medicinskog otpada 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluga interface apotekarskog programskog riješenja sa automatiziranim skladištem 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke promotivnog materijala 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sportske opreme 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke antivirus licenci 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluga pranja higijenskog čišćenja zavjesa i tepiha 11.02.2021
JU Apoteke Sarajevo Odluka o pokretanju postupka i rezultatima okončanog postupka javne nabavke usluge eApoteka licence i operativna podrška 11.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 30/20-P-2 Kalibracija protokomjera u labaratoriji za verifikaciju vodomjera 11.02.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada elaborata o mogućnosti priključenja budućih/nivih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće dimnjake ili dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici KCUS-a - Lot 1 - toplotni proračun i proračun dinamike fluida dimnjaka 11.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 79/20 - Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera 11.02.2021
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o izboru IMTEC 09.02.2021
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokretanje post.J.N rač.oprema 09.02.2021
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izbor.naj.povoljnijeg ponudžaća 09.02.2021
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o pokretanju pos. 09.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema (projekat HARISA) 09.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 27/20-P Servisiranje vozila Renault u garantnom roku 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza i ukopa patološkog otpada, usluge ukopa mrtvorođenih beba i usluge zbrinjavanja biopsija i biopsijskih rezervi - poništenje 08.02.2021