Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Električna energija 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" GAS 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Internet 09/20 16.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Kingston SSD, web kamera sa mikrofonom 16.10.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge stručnog usavršavanja WEBINAR 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kompjutera za potrebe apoteke bolnice 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka bolničkih kreveta 16.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka ogrtača (čoha) za osoblje bolnice 16.10.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge objave posljednjeg pozdrava i selama 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kasete za pohranu i sterilizaciju instrumenata (teleskopa) 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu servisiranja digitalnog mamografa 3 Dimensions proizvođača Hologic 16.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Radovi na mreži grijanja sa pratećim materijalom 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Obuka i provjera znanja zaposlenika za rukovaoca viljuškarom 16.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zdravstveno-sanitarni pregledi 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava obavještenja o nabavci za postupak nabavke tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) 2020. 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade table s natpisom „objekat je pod viedonadzorom” 16.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – punjač za službeni mobitel 16.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije za idejni projekat "Izgradnja električnog lifta" 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Mobilni telefon 09/20 16.10.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TELEFON 09/20 16.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kafe_1 15.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka - Pitka voda_1 15.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka dezinfikacionih sredstava_1 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga izrade projekta sanacije i utopljavanja područne škole u Dragoradima 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga istovara peleta viljuškarom 15.10.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odlluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija sanitarnih čvorova 15.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka beskontaktnih toplomjera-OŠ Srednje 15.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) - UP 15.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine 15.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine 15.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova - 2020.godina 15.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Zastava BiH 15.10.2020
Fond Memorijala Realizacija stručne obuke za 26 zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite 15.10.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala, uređaja, tonera iketridža 15.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kosilica 20 14.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drona (bespilotne letjelice) 14.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 57 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.607 m3 - 2408/20 14.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Oprema za sakupljanje sjemena - 2424/20 14.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Hemijska karakterizacija GCXGC-MS i Determinacija genomskih asocijacija SNP 14.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 09-2020 14.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko - hemijska analiza meda 3 14.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Priprema za predstojeće obavezno podnošenje podataka iu KUF i KIF elektronskim putem 14.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pranje službenog automobila 12 14.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravka kopir aparata Canon IR2520 na prvom spratu i u velikoj pisarni 2020. 14.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za antimikrobnu zaštitu prostorija 1 14.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka materijala za prvu pomoć 14.10.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Štampanje biltena Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo 14.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja svjetlosne kupole 14.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - usluga iz oblasti podrucja sigurnosti - usluge zastite 14.10.2020
JU Ekonomski fakultet Periferna oprema za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa 14.10.2020