Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-53280 15.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kineziterapiju (fizikalna terapija) za potrebe Zavoda 15.01.2020
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o zakupu aparata za vodu 2018 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65757 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65760 15.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka aparata za laseroterapiju za potrebe J.U.Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kuhinju 19 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40206-3 15.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za ART terapiju 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka ostalog inventara 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Telefonska centrala 19 15.01.2020
JU OŠ "Aneks" ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme / 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Itison DŽ.M. 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kućanskih aparata 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sportska Oprema 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Oprema za sitoštampu 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni hard disk, USB stick i dr. E.DŽ. 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kancalarijska Oprema 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kuhinjske opreme 19 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Olovka za pisanje po ekranu 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pločasti namještaj 15.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora izgradnje krematorija II faza 15.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji krematorija II faza 15.01.2020
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge revizije projekata po nalogu službe 15.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Nabavka higijenskih sredstava 14.01.2020
Fond Memorijala Nabavka prenosivih memorija (HDD/DVD/USB) za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019. 14.01.2020
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komunicranje-nabavka roll up bannera 14.01.2020
JU OŠ Behaudin Selmanović -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku prevoznih tribina 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-60542 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka robe-distribucija električne energije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge otpreme pošte za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 14.01.2020
Fond Memorijala Nabvka mrežnih kopir aparata 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka uskuge grijanja za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 14.01.2020
JU OŠ "Avdo Smailović" /Nabavka užina 14.01.2020
Fond Memorijala Nabavka 2 (dva) konvektora za potrebe stražarske kućice 14.01.2020
Fond Memorijala Nabavka obuće za radnike Odsjeka za održavanje mezarja 14.01.2020
Fond Memorijala Prijevod pripremljenih knjiga i prezentacionih materijala na strane jezike 14.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijske stolice 12 kom. i radna stolica 1 kom. 14.01.2020
Fond Memorijala Nabavka kafe aparata 14.01.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica 14.01.2020
Fond Memorijala Sanacija sadržaja na prostoru Spomeničkog kompleksa Ratna džamija-izrada demira 14.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje više vrsta raznih knjiga 14.01.2020
Fond Memorijala Nabavka toplih i hladnih napitakaa 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge međunarodnog transporta pošiljki Milano 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CTG termopapira 14.01.2020
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka lož ulja/ 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alkalnih i NiCd baterija 14.01.2020