Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju putničkih motornih vozila marke Suzuki - UP 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19302 Dijagnostički materijal.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32833 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32382 Medicinska sredstva 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materija 224/20 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28423 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28870 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31001 Hemikalije anorganske 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi. 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19-- 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva. 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19-- 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19-- 06.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 45/20- Nabavka zaštitne opreme 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova javne rasvjete u općini Hadžići -20- 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28411 Medicinsko sredstvo 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-21266 Lijekovi. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27315 Medicinsko sredstvo. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28871 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8270 Dijagnostički materijal 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-288611 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27821 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19302 Dijagnostički materijal. 06.08.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-041-11-23832-20-Usluge oglašavanja - od 08.07.2020 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na sanaciji padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala (deponija Smiljevići)-20 - 06.08.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-041-11-2304920 -Usluge oglašavanja - od 02.07.2020.godine 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19-- 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma--- 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19-- 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19-- 06.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, juli 2020. 06.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin/gas ,juli (taksa) 2020. 06.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala 06.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge poravki (trimer) 06.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, juli 2020. 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 219/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 225/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 220/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 236/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka administrativnih i sudskih taksi 222/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 226/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 235/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 234/20 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 233/20 06.08.2020