Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal koji se nabavlja putem blagajne - zemlja za cvijeće i dihtunzi 10.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja - sanacija objekta tvrđave u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu 10.11.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku ljepenke za sanaciju krova 10.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala i opreme za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Izrada tablica od plastike za obilježavanje vodovodnih armatura '' 10.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine knjiga 10.11.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 85 licenci za antivirusni program (ESET NOD) 10.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - uramljivanje zahvalnice i izrada imena za vrata 10.11.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka tri (3) klima uređaja 10.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 10.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja elektro-instalacija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zamjena neonskih sijalica LED sijalicama 10.11.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za Osiguranje učenika od nezgode 10.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Izrade plana zaštite od požara 10.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Ugradanja sistema vatrodojave 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja za školu 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje imovine škole 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE - UGOVOR 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika škole 09.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjeta-- 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za pranje kontejnera-- 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - osiguranje studenata 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - podne obloge 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih ivičnjaka 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za vozila MAN 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine radne obuće 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka dolomitnog agregata na skladištu kupca 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja zaštitnih prozorskih bravica u stacionaru Klinike za onkologiju na 13 spratu CMB-a 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za prostore kabineta 09.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za OP mikroskop proizvođača Carl Zeiss - Sijalica sa nosačem NC4 09.11.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Ljekarski pregled radnika 09.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji enterijera depo prostora Historijskog arhiva Sarajevo, Čadordžina 90. i Ferhadija 13. 09.11.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka ogrijevnog drveta 09.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANIMACIJSKIH REKVIZITA 09.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA OBRAZACA 2 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I - Ugovor 09.11.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge održavanja knjigovodstveno - računovodstvenog programa 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice - Ugovor 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar - Ugovor 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge popravke projektora 09.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave konkursa za izbor akademskog osoblja 09.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 08.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osuranja studenata 08.11.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kance.direktora, pedagoga-psihologa i dio male zbornice 08.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga hotelskog smještaja KCUS 08.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC BOX kutija KCUS 08.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima 08.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci i instalaciji GIS licence za potrebe Zavoda, br. Z-02-13910/17 07.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta. 07.11.2017