Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Usluge popravke i održavanja kotlova 14.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba: mikrobiološke podloge i dodaci mikrobiološkim podlogama 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 4, LOT 6, LOT 7, LOT 8-Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga ugradnje cjevoovda medicinskih plinova, ugradnja utičnica za kisik, te ispitivanja instalacije na čvrstoću i nepropusnost - Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinsko - zanatski radovi - Prostorija za CT aparat - Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparataa - Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja telefonskih instalacija na godišnjem nivou - Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja nove hidraulične spojnice sa cirkulacionom pumpom i pripadajućom opremom u cilju veće sigurnosti rada rashladnih mašina operacionog bloka u periodu hlađenja operacionih sala - Ugovor 14.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za anaesteziju i intenzivnu terapiju - Ugovor 14.10.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga brze pošte u međunarodnom saobraćaju 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti LOT 4-Ugovor 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga osiguranja od opće odgovornosti i odgovorsnosti iz djelatnosti za štetu pričenjenu trećim licima LOT 3-Ugovor 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 i LOT 2 - Ugovor 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od opće odgovornosti i profesionalne odgovornosti ljekara zaposlenih kod Naručioca LOT 2-Ugovor 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja radnika od povrede i smrti (kolektivno osiguranje) LOT 1-Ugovor 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih naočala 2020 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za održavanje higijene bolnice LOT 1, LOT 2, LOT 3-Ugovor 13.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Stamparski materijal Ugovor 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 1-Ugovor 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža kamera za proširenje video nadzornog sistema 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1/20 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 2-Ugovor 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge 1/20 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020. 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1-Ugovor RASKINUT 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020 13.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampača-printera 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Škoda (LOT 5) 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za motorna vozila marke Renault (LOT 7) 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP KS (LOT 4) 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Obuka radnika - zaštita od požara i zaštita na radu 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva 2/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra/20 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2-Ugovor 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge pregleda i održavanja vatrogasne opreme 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata Centra 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera - 2kom 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/20 13.10.2020
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS, kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. i naknada za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na grobljima, kojima upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja kombi vozila 13.10.2020
KJP ZOI 84 Noževi za kosilicu 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva za potrebe Centra 1/20 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge registracije vozila 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Objava poništenja dijela teksta javnog konkursa 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za popravku i održavanje zgrade- nabavka itisona 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sredstava za dezinfekciju 1/20 13.10.2020